پایان نامه های سری هفدهم

فایل دانشگاهی – تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست …

در پژوهشی که توسط کادر و همکاران (۲۰۱۳) انجام شد. به بررسی تاثیر فعالیت با شدت متوسط بر روی سایتوکاینهای التهاب زای مردان چاق دیابتی میانسال پرداختند. ۵۰ بیمار چاق دیابتی نوع ۲ با دامنه سنی ۴۰ تا ۵۵ سال در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنیها در دو گروه فعالیت هوازی با شدت متوسط و […]

پایان نامه های سری هفدهم

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها- …

۳۵۹/۱- ۲۰۴/۰ پس آزمون ۰۲/۷ ۷۳/۱ همان طوری که شکل ۴-۴ نشان میدهد، تعداد لکوسیت در پس آزمون شدت متوسط کاهش و در پس آزمون شدت زیاد در مقایسه با پیش آزمون افزایش یافته است.شکل۴-۴. میانگین و انحراف معیار تعداد لکوسیت در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک شدتهای مختلففصل پنجم:بحث و نتیجهگیریمقدمهاین فصل، […]

پایان نامه های سری هفدهم

مقاله – تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها- …

ب) باعث خنثی سازی و یا کشتن عوامل بیگانه میشوندج) تنظیم کننده دستگاه ایمنی میباشنداز اینرو، سایتوکاینها قابلیت این را دارند که به صورت اتوکراین و پاراکراین بر روی سلولها و بافتها اثر بگذارند. علاوه بر این، یک سایتوکاین ممکن است روی سیستمهای مختلف بدن عمل کند و پاسخهای متنوعی را از قبیل تحریک سایتوکاینهای […]

پایان نامه های سری هفدهم

تحقیق دانشگاهی – تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست …

در پژوهشی که توسط کاستلانو[۸۵] (۲۰۰۶) انجام شد، به بررسی پاسخ سایتوکاینها به تمرینات هوازی کوتاه مدت و بلند مدت بر روی ۲۷ بیمار MS پرداختند. آزمودنیها به مدت هشت هفته، هفتهای سه جلسه ۳۰ دقیقهای بر روی دوچرخه کارسنج با شدت VO2peak ۶۰٪ به فعالیت پرداختند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در میزان استراحتی IL-6 […]

پایان نامه های سری هفدهم

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست …

شکل ۴-۱٫ میانگین و انحراف معیار اینترفرون گاما در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک شدتهای مختلف ۴۸شکل ۴-۲٫ میانگین و انحراف معیار اینترلوکین ۴ در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک شدتهای مختلف ۵۰شکل ۴-۳٫ میانگین و انحراف معیار نسبت IFN-γ/IL-4 در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک شدتهای مختلف ۵۱شکل […]

پایان نامه های سری هفدهم

مقاله دانشگاهی – تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها- قسمت ۱۸

۳۹/۵ ۸۵/۰ زیاد پیش آزمون ۱۳/۶ ۹۵/۰ ۱۰ ۳۵۹/۱- ۲۰۴/۰ پس آزمون ۰۲/۷ ۷۳/۱ همان طوری که شکل ۴-۴ نشان میدهد، تعداد لکوسیت در پس آزمون شدت متوسط کاهش و در پس آزمون شدت زیاد در مقایسه با پیش آزمون افزایش یافته است.شکل۴-۴. میانگین و انحراف معیار تعداد لکوسیت در پیش آزمون و پس آزمون […]

پایان نامه های سری هفدهم

سایت مقالات فارسی – تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها- قسمت ۱۹

مطالعات مختلف بر روی انسان و حیوان نشان میدهند که هم در محیط آزمایشگاه و هم در بدن انسان، سلولهای T[108]، IFN-γ و اینترلوکین۲ (IL-2) را تولید میکند که این امر به وسیله هورمونهای کورتیزول و اپینفرین متوقف میشود. این هورمونها (کورتیزول و اپینفرین)، در طول ورزش و در پاسخ به ورزش افزایش مییابند. به […]

پایان نامه های سری هفدهم

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها- …

شکل ۳-۱٫ اجرای پروتکل تمرین ۴۳شکل ۴-۱٫ میانگین و انحراف معیار اینترفرون گاما در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک شدتهای مختلف ۴۸شکل ۴-۲٫ میانگین و انحراف معیار اینترلوکین ۴ در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک شدتهای مختلف ۵۰شکل ۴-۳٫ میانگین و انحراف معیار نسبت IFN-γ/IL-4 در پیش آزمون و پس آزمون […]

پایان نامه های سری هفدهم

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها- قسمت …

سلولهای ایمنی عبارتند از لکوسیتها یا گلبولهای سفید که در اعضاء و بافتهای لنفاوی متعددی در سرتاسر بدن و خون یافت میشوند. لکوسیتها از سلولهای جوانه‌ی مغز استخوان سرچشمه گرفته و مراحل بعدی بلوغ و تمایز خود را در بافتهای لنفاوی اولیه مثل تیموس (سلولهای T) و مغز استخوان (سلولهای B) می‌گذرانند. این سلولها در […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

اثرات وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویای جذب اکسیژن دختران- قسمت ۱۲

پس آزمون۱،۲و۴ جلسه تمرین اینتروال شدیدپیش آزمون انجام تست فزاینده تست کینتیک VO2انجام تست فزاینده و تست کینتیک VO2آشناسازی ۳-۶- روش اجرای تحقیق آزمودنی ها که به طور تصادفی انتخاب شده بودند به دو گروه فعال و کنترل اختصاص داده شد. در گروه فعال سه گروه آزمودنی ۱۰ نفره داشتیم که به ترتیب هر کدام […]