پایان نامه های سری هفدهم

متن کامل – اثر لذت جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین

۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیقادامه حیات و موفقیت کسب و کارهای آنلاین به جذب و حفظ مشتریان بستگی دارد. به همین دلیل پژوهش در زمینه رفتار آنلاین مصرفکننده و شناخت و بررسی انگیزههای خرید آنلاین به عنوان یکی از عوامل تأثیر گذار بر رفتار مصرفکننده و بررسی میزان اهمیت و تأثیر عوامل انگیزشی بر فرآیند […]

پایان نامه های سری هفدهم

اثر لذت جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین- قسمت ۳

۱-۸-۶-۱) محتوای فروشگاه اینترنتیتعریف نظری:محتوا فروشگاه اینترنتی شامل تمامی موارد مرتبطی است که بر روی وب سایت در دسترس است. این موارد شامل ویژگیهای محصول، قیمتها و اطلاعات ارائه شده، شیوههای ارجاعی، مقایسه اطلاعات و… میباشد. رایس (۱۹۹۷) [۱۴]تأیید کرد که دردسترس بودن محتوای مناسب به طور چشمگیری کاربران اینترنتی و مراجعهکنندگان به وب سایت را […]

پایان نامه های سری هفدهم

مقاله دانشگاهی – اثر لذت جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین- قسمت ۴

محققان بسیاری تعاریف ادراکی متعددی از خرید آنی ارائه کردهاند. پیرون (۱۹۹۱) تعاریف پیشین را بازبینی کرده و نتیجهگیری میکند که هیچ یک از آنها، به طور کامل این پدیده جالب و پیچیده را تعریف نمیکنند. او سیزده بعد از تعاریف محققان دیگر را که در مورد خرید آنی متداول بود ، تعیین کرد. سپس […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر …

مطالعه ای عمیق در باب شخصیت برند و ویژگی های انسانی که در اثر تجانس و سازگاری مشترک در نظر گرفته می شود، می تو اند به این سازمان ها نشان دهد که وضع موجود آنان به چه صورت است و مشتریان آنان را چگونه ارزیابی می کنند و ضعف و قوت ها به چه […]

پایان نامه های سری هفدهم

مقاله علمی با منبع : بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر تعدیل گر …

دلاور، ع (۱۳۹۲)،”مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی”،چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات رشد. ذوالقدر نسب، م و ذوالقدرنسب ف، م (۱۳۹۲)، “بررسی رابطه برندینگ داخلی با عملکرد برند”، کنفرانس مدیریت و چالشها و راهکارها، صص ۸-۱٫ رحیم نیا، ف و فاطمی، س. ز (۱۳۹۰)، “تأثیر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بر […]

پایان نامه های سری هفدهم

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به …

Heding, T. , Knudtzen, C.F. and Bjerre, M. (2009) , Brand management : research, theory and practice, Routledge, New York, NY. P. 1-260. Heslop, L., Cray, D. and Armenakyan, A. (2010), “ Cue incongruity in wine personality formation and purchasing”. International Journal of Wine Business Research, Vol.22, No.3, pp.288-307. Hong,I. and Cho, H.(2011). “The impact of consumer […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر تعدیل گر …

۲-۱۲) نظریه های مربوط به ویژگی های شخصیتینظریه ویژگی های شخصیت یکی از مهم ترین محدوده های نظری در مطالعه شخصیت است. بر اساس این نظریه، شخصیت افراد از خصوصیات و صفات گسترده ای ترکیب یافته است. برای مثال در نظر بگیرید که خودتان چگونه شخصیت یک دوست نزدیکتان را توصیف می کنید. به احتمال […]

پایان نامه های سری هفدهم

سایت مقالات فارسی – بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر …

شخصیت برند اشتیاق و هیجان صلاحیت صداقت کمال قوت و استحکام ویژگی شخصیت برون گرایی سازگاری باوجدان روان رنجوری آزادی وفاداری برند وفاداری نگرشی وفاداری رفتاری شکل۲-۲) ساختار ادراکی وفاداری (.(Yi Lin, 2010, p.8۲-۸) چارچوب ارزش ادراکی، رضایت مندی، اعتماد و وفاداریاز مفاهیم بسیار مهمی که در زمینه وفاداری به برند فوق العاده حائز اهمیت […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر تعدیل …

نام و همکاران کیفیت ادراکی را به نوع کالا یا خدمت و ویژگی های شخصی مشتریان وابسته می دانند، همچنین مشتریان ارزش های متفاوتی را در مراحل خرید خدمت یا درحین و بعد از مصرف ادراک می کنند (.(Num & et al, 2011,p.1010 مک دوگل و لوسگو[۲۴] ارزش ادراکی را بصورت مزایایی که مشتریان معتقدند مازاد […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به …

جدول ۴ – ۷) نتایج آزمون مدل به تفکیک زن و مرد ۷۶جدول ۵ – ۱) توصیف متغیرهای تحقیق ۷۹جدول ۵ – ۲) نتایج آزمون مدل به تفکیک زن و مرد ۸۰عنوان صفحهنمودار ۴ – ۱) میله ای متغیر جنسیت پاسخ دهندگان ۶۷نمودار ۴ – ۲) میله ای متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان ۶۸نمودار ۴ – ۳) میله ای متغیر […]