پایان نامه های سری دوازدهم

تحقیق دانشگاهی – شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تقویت فرهنگ ‌سازمانی مبتنی بر ارزش ‌های …

میرهاشمی. م.، درویشی. ع.، ناظم. ف.، نظر کارکنان در مورد وضعیت محیط کاری اداری و ابعاد مختلف آن در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، دانش و پژوهش در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان( اصفهان)،شماره ۱۰ و۱۱، ۱۳۸۵میز گرد فرهنگ و تمدن اسلامی، نامه فرهنگ، شماره ۲۱، ۱۳۷۲نبوی. س ع.، انسان مطلوب توسعه یافته از […]

پایان نامه های سری دوازدهم

تحقیق – شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تقویت فرهنگ ‌سازمانی مبتنی بر ارزش …

بابایی طلاتپه. م ب.، مبانی استراتژی فرهنگی از دیدگاه علی (ع)، تهران: سپاه، ۱۳۸۴بابایی طلاتپه، م ب.، مبانی استراتژی فرهنگی از دیدگاه علی (ع)، تهران: سپاه، ۱۳۸۴باقری، خ.، نگاهی دوباره بر تربیت اسلامی، تهران، انتشارات مدرسه، ۱۳۸۲بهشتی. م.، فقیهی. ع ن.، ابوجعفری. م.، درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی، ج۲، تهران، سمت، چ ششم، ۱۳۸۵بیات. […]

پایان نامه های سری دوازدهم

دسترسی متن کامل – بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت ها- …

.همانطور که در فصل ۴ نشان داده شد در سطح خطای ۰۱/۰ سطح معنی داری کمتر از ۰۱/۰ می باشد بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. بنابراین بین اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد (۰۱/۰ < سطح معنی داری)و شدت این رابطه برابر با […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری …

اعتماد سرمایه گذاران بهره وری شرکت .۷۳۸ .۶۸۹ ۱۳٫۵۱۹ .۰۰۰ برای بررسی و تاثیرگذاری هریک از متغیرهای مستقل بر روی بهره وری شرکت از رگرسیون چند گانه استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای ۰۵/۰ سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰ می باشد. بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. و ضرایب […]

پایان نامه های سری دوازدهم

سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری …

از میزان نقدشوندگی سرمایه‌گذاری خود قبلاً آگاهی کسب کنید.از نحوه‌ی سرمایه‌گذاری (پرداخت پول) و نحوه‌ی دریافت عایدی و منافع آن آگاه باشید.از راهنمایی مشاوران، آگاهان و خبرگان مرتبط غفلت نکنید(فنائی و گلستانی،۱۳۹۲).۲-۵) بخش چهارم : پیشینه تحقیق۲-۵-۱) پیشینه تحقیقات داخلیخنیفر و همکاران در سال ۱۳۸۸ تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین مؤلفه های اعتماد و […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری …

سرمایه‌گذاری در مسکن و زمین یک‌سرمایه‌گذاری واقعی نامیده‌ می‌شود. هدف این نوع سرمایه‌گذاری تولید کالا و خدمات با هدف بیشینه کردن ثروت است. در واقع در دوران تورم، افراد برای ایجاد درآمد و گریز از کاهش ارزش پول اقدام به خرید کالاهای بادوام و دارایی‌های واقعی می‌کنند. این نوع سرمایه‌گذاری هیچ نوع درآمد جاری و […]

پایان نامه های سری دوازدهم

تحقیق – بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت …

باسوکی[۴۱] در سال ۲۰۱۲ در تحقیق خود به بررسی اعتماد و تاثیر آن بر بهره وری و عملکرد مالی پرداختند. این تحقیق به بررسی تاثیر بهره وری از ارزش افزوده توسط اجزای اصلی منابع شرکت (سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، و سرمایه ساختاری (نسبت به سودآوری مالی) که نشان دهنده بازگشت دارایی ها و بازده حقوق صاحبان […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت …

از نظر چلبی، اعتماد ریشه در وابستگی عاطفی دارد. به اعتقاد او هرگاه عواطف مثبت، زمینه رشد یافته و بتوانند در میان افراد انتقال یابند، اعتماد ایجاد و تقویت می گردد. در ارتباط با چگونگی انتقال عواطف، او معتقد است که تعاملات اظهاری یا روابط گرم در این زمینه نقش کلیدی دارند. تعاملات اظهاری برخلاف […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت ها- قسمت ۵

پایین بودن توان رقابتی بنگاه ها، وجود پیچیدگی در قیمت های عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه و انرژی)، فرسودگی برخی از تجهیزات، ماشین آلات و امکانات سرمایه ای، پایین بودن سطح دانش فنی و وجود فاصله زیاد با سطح جهانی، کُند بودن فرایند خصوصی سازی و وجود انحصارات، تعداد زیاد طرح های عمرانی نیمه تمام […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری …

برون داد با وجود کاهش درون داد افزایش یابد. برون داد به همان میزان قبلی باشد امّا درون داد کاهش یابد. برون داد کاهش یابد امّا درون به نسبت بسیار بیشتری کاهش یابد(یزدانی و ریاضی،۱۳۹۱). مشخّص است که تمام عوامل مؤثّر در افزایش بهره وری (درونی و بیرونی)، به یک اندازه و در یک زمان […]