پایان نامه های سری هفدهم

بررسی وتحلیل اجتماعی سفرنامه ناصر خسرو ۹۲

طولانی سلطان محمود وخشکسالی بی سابقه در خراسان که به محصولات کشاورزان صدمات فراوان زد ونیز شیوع بیماری وبا در این خطه که جان عده زیادی از مردم را گرفت.وی که بدنبال سرچشمه حقیقت می گشت با پیروان ادیان مختلف از جمله مسلمانان ، زرتشتیان، مسیحیان، یهودیان ومانویان به بحث وگفتگو پرداخت واز رهبران دینی […]

پایان نامه های سری هفدهم

دسته بندی علمی – پژوهشی : طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران- قسمت …

فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها۴-۱-مقدمهتجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه آماری فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندی و دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این […]

پایان نامه های سری هفدهم

تحولات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی با تاکید بر قانون جدید اخذ …

۳ ماده ۱۴ قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹) که صراحتاً بیان نموده است « در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات نقص راه یا وسیله نقلیه موثّر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدّیان ذی ربط، مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.» لذا به […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تطبیقی قوه ی مقننه ایران، عراق و تونس- قسمت ۲

ب- اهداف کاربردی:نظر به اینکه نتیجه این تحقیق، تاثیر بسزایی در شناخت ساختار سیاسی و خصوصاً شناخت پارلمانهای این سه کشور(ایران، عراق و تونس) و تفاوتهای آشکار و نهان آنها دارد، هدف از انجام این تحقیق، استفاده نخبگان و سیاستمداران از نتیجه های راهبردی این تحقیق در مطالعه و روابط سیاسی با دو کشور عراق […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تاثیر بازی ‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات زبان انگلیسی در …

شکل ۳-۴، صفحه‌ی بازی بعد از حدس کلمهفصل اولمقدمهکلیّاتدر سال‌های اخیر، بارها شنیده شده است که قرن اخیر را قرن انفجار اطلاعات می‌نامند. این پدیده ناشی از برقراری ارتباطات وسیع بین اجتماعات مختلف و ملت‌های ساکن اقصی نقاط دنیا می‌باشد. دستیابی به و بهره‌وری از اطلاعات موجود و نتایج تحقیقات و ابداعات دیگران مستلزم توانایی […]

پایان نامه های سری هفدهم

تحقیق دانشگاهی – تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست …

در پژوهشی که توسط کاستلانو[۸۵] (۲۰۰۶) انجام شد، به بررسی پاسخ سایتوکاینها به تمرینات هوازی کوتاه مدت و بلند مدت بر روی ۲۷ بیمار MS پرداختند. آزمودنیها به مدت هشت هفته، هفتهای سه جلسه ۳۰ دقیقهای بر روی دوچرخه کارسنج با شدت VO2peak ۶۰٪ به فعالیت پرداختند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در میزان استراحتی IL-6 […]

پایان نامه های سری هفدهم

سایت مقالات فارسی – تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست …

آزمودنیها در دو نوبت جداگانه و به فاصله یک هفته از هم، پروتکل تمرینی را با شدتهای مختلف اجرا کردند.کلیه آزمودنی‌ها، رأس ساعت ۷:۱۵ صبح، از محل سکونت، با وسیله نقلیه به آزمایشگاه جهت خونگیری پیش از آزمون منتقل شده و نمونه خون از ورید بازویی آنها گرفته شد و سپس به محل اجرای آزمون […]

پایان نامه های سری هفدهم

مقاله دانشگاهی – تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها- قسمت ۹

یک هفته قبل از اجرای پژوهش، آزمودنیها با شرکت در یک جلسه آشنایی، با نحوه اجرای تمرین آشنا شدند. ابتدا شاخصهایی چون سن، قد، وزن، شاخص تودهبدنی[۹۴] (BMI) و همچنین ضربان قلب استراحت آزمودنیها اندازهگیری شد. ضربان قلب بیشینه آزمودنیها نیز برای تعیین شدتهای مختلف تمرین محاسبه گردید.برای تعیین شدت فعالیت ورزشی، ابتدا ضربان قلب هدف […]

پایان نامه های سری هفدهم

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها- قسمت …

سلولهای ایمنی عبارتند از لکوسیتها یا گلبولهای سفید که در اعضاء و بافتهای لنفاوی متعددی در سرتاسر بدن و خون یافت میشوند. لکوسیتها از سلولهای جوانه‌ی مغز استخوان سرچشمه گرفته و مراحل بعدی بلوغ و تمایز خود را در بافتهای لنفاوی اولیه مثل تیموس (سلولهای T) و مغز استخوان (سلولهای B) می‌گذرانند. این سلولها در […]

پایان نامه های سری هفدهم

مقاله – بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی- قسمت …

=Tدر صد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبولP= نسبتی از جمعیت دارای صفت معین (مثلا جمعیت مردان)=Q نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (مثلا جمعیت زنان)d= درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوبطبق فرمول بالا اگر بخواهیم حجم نمونه را با شکاف جمعیتی ۵/۰ (یعنی نیمی از جمعیت حایز صفتی معین باشند .نیمی دیگر فاقد آن)p=0/5, […]