تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

فایل – بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( بر …

ج ) اقدامات، مدیریت و فعالیت های پشتیبانی را مکانیزه و تقویت نمود. به عبارت دیگر می باید به کمک سیستم های الکترونیک همه فعالیت های داخلی سازمان را مکانیزه نمود.د) در این مرحله سازمان یادگیرنده باید با کمک سیستم های الکترونیکی مراکز تخصصی را ایجاد کرده و مسوول جمع آوری، ‌ذخیره، ‌تحلیل و توزیع […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

پژوهش – بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( بر …

زمانیکه یک سازمان بتواند خود را با سرعت به یک سازمان یادگیرنده مبدل سازد بسیاری از مشکلات آن حل خواهد شد زیرا سود و بهره وری این بانک از مهمترین هدف یک موسسه است و می توان باحرکت به سوی سازمان یادگیرنده آن را بهبود داد.از دیگر دلایل انتخاب موضوع می توان به:تحقیقات اندک بانک […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

پژوهش دانشگاهی – بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( …

شکل ۲-۳: مدل سیستمی سازمان یادگیرنده مایکل مارکوارت ۸۶جدول۳‑۴: متغیر های تحقیق و سؤالات پرسش نامه ۹۰جدول ۳-۵ آزمون اعتبار کل پرسش نامه با استفاده از آزمون کرونباخ ۹۳جدول ۳-۶: تأثیر حذف هر یک از سؤالات در آلفای برآورد شده برای اعتبار پرسش نامه ۹۴جدول۴‑۷: جنسیت پاسخ ‌دهندگان ۱۰۲۴-۲: نمودار کلوچه‌ای جنسیت ۱۰۲جدول۴‑۸: توزیع فراوانی […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

پژوهش – بررسی اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا۹۴- قسمت ۱۶

خلق محیطی خلاقابعاد تعهدابراز تعهد مدیریت ارشدتغییرات اساسی در طراحی مجدد فرایند کارتغییر در قوانین و مقررات کار توسعه شرح شغلهای جدید کار برقراری ساعات کارتغییر در محیط کاردر گیر کردن اتحادیه های کارکنانابعاد در گیری اتحادیه های کارکنانابعاد بهره گیری از گروه های کارکنانبهره گیری از گروه های کارکنان در جهت اجرای ماموریت سازمانکارکنان […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا۹۴- قسمت ۱۴

دولتی/ غیر دولتیجنسیت کارکناننوع استخدامعضویت در انجمن کارگریاجزای سلسه مراتب سازمانیشکل (۲-۴) مدل توانمند سازی بیل هارلی (هارلی،۱۹۹۵)۲-۱-۱۲-۴- مدل توانمندسازی مگ لاگان[۳۰] ونلمگ لاگان ونل( ۱۹۹۷)یک رویکرد چند بعدی در مورد توانمندسازی کارکنان ارائه کرده اند. به اعتقاد مک لاگان افراد توانمند اختیارات و مسئولیت هایشان را به سطوح دیگر سازمان که به صورت مستقیم همکاران […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

بررسی اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا۹۴- قسمت ۱۵

تفاو تهای فردیبافت سازمانادراکاتروحی/روانیصلاحیتخود خدایتیادراکاتفرصتحمایتتعهداعتمادرفتار توانمندتفاو تهای فردیمحیط کارساختار شغلانتقال قدرتارزیابیپاداششکل (۲-۷) مدل توانمند سازی رابینز و همکاران (رابینزو همکارن، ۲۰۰۲)۲-۱-۱۲-۷- مدل توانمند سازی رایلی، بنتلی و لین[۳۲]رایلی و بنتلی و لین (۲۰۰۳) با اعتقاد به اهمیت توانمند سازی و نقش آن در موفقیت، به جنبه هایی از توانمند سازی پرداخته اند که اغلب نادیده […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

جستجوی مقالات فارسی – بررسی اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا۹۴- قسمت ۱۱

او در راس هرم سازمانی نیست بلکه در مرکز ارتبـاط دایره ای شکل قرار دارد تا امکان دسترسی تمام کارکنان را به خود فراهم سازد. او به عنوان یک دستور دهنده صرف عمل نمی کند بلکه تلاش می نماید تا کارکنان خود را طوری پرورش دهد تا بتوانند قدرت تصمیم گیری و اقدام را داشته […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

بررسی اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا۹۴- قسمت ۱۲

وقتی کارکنان در برنامه ریزی درگیر باشند اهداف و برنامه ها را بهتر درک می کنند و چون خود در تدوین برنامه ها مشارکت داشته اند طبیعتا در اجرای موثر آنها احساس تعهد بیشتری خواهند کرد.۲-۱-۱۱- نشانه های توانمند سازیاز آنجا که فرایند توانمند سازی به مدت زمان زیادی نیاز دارد و مدیران ارشد نمی […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

بررسی اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا۹۴- قسمت ۹

۲-۱-۴-۴- راهکار چهارم: ترویج نوآوری و مسئولیتپذیریمدیر با ترویج وسیع نوآوری و مسئولیت پذیری در میان کارکنان، می تواند به توانمند سازی اعضا سازمان کمک نماید.۲-۱-۴-۵- راهکار پنجم: «پیروزیهای اولیه» موفق ساختنبسیاری از مدیران مورد بررسی در این تحقیق، اذعان داشتند که آنها تغییرات سازمانی را از یک واحد یا پروژه آغاز نموده اند و […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

بررسی اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا۹۴- قسمت ۸

احساس داشتن حق انتخاب درباره روشهای مورد استفاده برای انجام وظیفه، مقدار تلاشی که باید صورت گیرد، سرعت کار و چارچوب زمانی که کار باید در آن انجام شود، پیوستگی بسیار مستقیم دارد. افراد توانمند در مورد کارهایشان احساس مالکیت می کنند، زیرا آنان می توانند تعیین کنند که کارها چگونه باید انجام شوند و […]