تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

بررسی اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا۹۴- قسمت ۵

جدول( ۴-۲) توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان ۹۱جدول( ۴-۳) توزیع فراوانی مربوط به سابقه کاری پاسخ دهندگان ۹۱جدول( ۴-۴) توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان ۹۲جدول (۴-۵) آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بیان نرمال بودن شاخص ها ۹۲جدول (۴-۶) مدل خلاصه برای فرضیه اول ۹۳جدول (۴-۷) تحلیل واریانس برای فرضیه اول ۹۴جدول (۴-۸) محاسبه ضریب همبستگی برای فرضیه اول ۹۵جدول […]