پایان نامه های سری هفدهم

اثر لذت جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین- قسمت ۳

۱-۸-۶-۱) محتوای فروشگاه اینترنتیتعریف نظری:محتوا فروشگاه اینترنتی شامل تمامی موارد مرتبطی است که بر روی وب سایت در دسترس است. این موارد شامل ویژگیهای محصول، قیمتها و اطلاعات ارائه شده، شیوههای ارجاعی، مقایسه اطلاعات و… میباشد. رایس (۱۹۹۷) [۱۴]تأیید کرد که دردسترس بودن محتوای مناسب به طور چشمگیری کاربران اینترنتی و مراجعهکنندگان به وب سایت را […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر …

مطالعه ای عمیق در باب شخصیت برند و ویژگی های انسانی که در اثر تجانس و سازگاری مشترک در نظر گرفته می شود، می تو اند به این سازمان ها نشان دهد که وضع موجود آنان به چه صورت است و مشتریان آنان را چگونه ارزیابی می کنند و ضعف و قوت ها به چه […]

پایان نامه های سری هفدهم

مقاله علمی با منبع : بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به …

۳-۵-۱) پرسشنامه‌ی تحقیق ۵۹۳-۵-۲) بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات تحقیق ۶۰۳-۶) روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها ۶۲۳-۷) تحلیل مدل معادلات ساختاری ۶۳۳-۸ دلیل استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرمافزار LISREL ۶۴۳-۹) خلاصه فصل ۶۴ ۴ – ۱ ) مقدمه ۶۶۴- ۲) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ۶۶۴ – ۳ ) توصیف متغیرهای تحقیق ۶۹۴ –۴ ) […]

پایان نامه های سری هفدهم

فایل – طراحی استراتژی تبلیغات مجموعه پاکت- قسمت ۳۲

بسته بندی ۸۳۴/۰ با توجه به نتایج بدست آمده از آلفای کرونباخ که همه متغیرها بالای ۷/۰ می باشد، میتوان گفت پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار می باشد.۳-۷- روش گردآوری داده هااطلاعات را می توان به روش های گوناگون در مکان های مختلف و از انواع منابع گرد آوری کرد. روش های گرداوری اطلاعات […]

پایان نامه های سری هفدهم

تحقیق دانشگاهی – طراحی استراتژی تبلیغات مجموعه پاکت- قسمت ۲

جدول ۴-۱۸- خروجی ضریب همبستگی بین کیفیت با عوامل جمعیت شناختی ۱۰۹جدول ۴-۱۹- خروجی ضریب همبستگی بین قیمت با عوامل جمعیت شناختی ۱۱۰شکل ۲-۱ نمودار چرخه عمر محصول ۱۷شکل۲-۲ الگوی M5 34شکل۲-۳ استراتژی انتخاب رسانه، گام به گام ۳۷شکل۲-۴ مراحل مدل آیدا ۴۵مراحل مدل سلسله مراتب اسنادی ۴۶شکل ۲-۶ مراحل مدل سلسله مراتب با درگیری […]

پایان نامه های سری هفدهم

طراحی استراتژی تبلیغات مجموعه پاکت

۴-۳-۴- بررسی سوالات تحقیق ۹۶۴-۳-۵- تحلیل تکمیلی ۱۰۱۴-۴- رابطه بین متغیرهای کیفیت و قیمت با عوامل جمعیت شناختی ۱۰۸۴-۴-۱- رابطه کیفیت با عوامل جمعیت شناختی ۱۰۹۴-۴-۲- رابطه قیمت با عوامل جمعیت شناختی ۱۱۰فصل پنجمتفسیر و نتیجهگیری۵-۱- خلاصه بحث ۱۱۲۵-۲ نوآوری تحقیق ۱۱۳۵-۳- پیشنهادها ۱۱۴۵-۴- محدودیتها ۱۱۵۵-۵- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۱۱۶منابع و ماخذ ۱۱۷منابع ۱۱۸ضمیمه […]

پایان نامه های سری دوازدهم

پژوهش – شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تقویت فرهنگ ‌سازمانی مبتنی بر ارزش ‌های اسلامی کارکنان دانشگاه …

کای اسکور ۶۰٫۵۲ درجه آزادی ۱ سطح معناداری ۰۰۰/۰ همان‌طور که در جدول ۴-۵۲ مشاهده می‌شود، سطح معناداری کمتر از ۵ درصد است، بنابراین فرض صفر رد شده(بین میانگین‌های مردم‌گرایی فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی تفاوت معناداری وجود ندارد.) و فرض یک(شاخص‌های مردم‌گرایی فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی دارای اولویت یکسانی نیستند) پذیرفته می‌شود. همچنین […]

پایان نامه های سری دوازدهم

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تقویت فرهنگ ‌سازمانی مبتنی بر ارزش …

فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی ۸۶۸/. همان‌طور که در جدول۳-۴ ملاحظه می‌شود ضریب پایایی کل پرسشنامه ۹۱۵/۰ بوده و چون این مقدار از ۷/۰ بیشتر است، بنابراین پایایی پرسشنامه قابل‌قبول می‌باشد.اما با توجه به اینکه دو متغیر در جدول مذکور آلفای کرونباخ زیر ۶/۰ دارند، همبستگی پیرسون را بین آیتم‌های هر متغیر به دست آوردیم […]

پایان نامه های سری دوازدهم

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تقویت فرهنگ ‌سازمانی مبتنی بر ارزش …

فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی ۸۶۸/. همان‌طور که در جدول۳-۴ ملاحظه می‌شود ضریب پایایی کل پرسشنامه ۹۱۵/۰ بوده و چون این مقدار از ۷/۰ بیشتر است، بنابراین پایایی پرسشنامه قابل‌قبول می‌باشد.اما با توجه به اینکه دو متغیر در جدول مذکور آلفای کرونباخ زیر ۶/۰ دارند، همبستگی پیرسون را بین آیتم‌های هر متغیر به دست آوردیم […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

دسته بندی علمی – پژوهشی : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند تجاری سازی فناوری …

آزمون پایایی پرسشنامه همانطور که ملاحظه می گردد مقدار آلفای کرونباخ برای تمام متغیرها از حد قابل قبول برای مقاصد کاربردی که ۷/۰ است بیشتر می باشد، لذا می توان ادعا نمود که پرسشنامه موردنظر دارای پایایی قابل قبول است.۳-۷- روشهای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش:تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله ای است […]