پایان نامه های سری هفدهم

مقاله علمی با منبع : بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر تعدیل گر …

دلاور، ع (۱۳۹۲)،”مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی”،چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات رشد. ذوالقدر نسب، م و ذوالقدرنسب ف، م (۱۳۹۲)، “بررسی رابطه برندینگ داخلی با عملکرد برند”، کنفرانس مدیریت و چالشها و راهکارها، صص ۸-۱٫ رحیم نیا، ف و فاطمی، س. ز (۱۳۹۰)، “تأثیر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بر […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر …

مطالعه ای عمیق در باب شخصیت برند و ویژگی های انسانی که در اثر تجانس و سازگاری مشترک در نظر گرفته می شود، می تو اند به این سازمان ها نشان دهد که وضع موجود آنان به چه صورت است و مشتریان آنان را چگونه ارزیابی می کنند و ضعف و قوت ها به چه […]

پایان نامه های سری هفدهم

سایت مقالات فارسی – بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر …

شخصیت برند اشتیاق و هیجان صلاحیت صداقت کمال قوت و استحکام ویژگی شخصیت برون گرایی سازگاری باوجدان روان رنجوری آزادی وفاداری برند وفاداری نگرشی وفاداری رفتاری شکل۲-۲) ساختار ادراکی وفاداری (.(Yi Lin, 2010, p.8۲-۸) چارچوب ارزش ادراکی، رضایت مندی، اعتماد و وفاداریاز مفاهیم بسیار مهمی که در زمینه وفاداری به برند فوق العاده حائز اهمیت […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به …

جدول ۴ – ۷) نتایج آزمون مدل به تفکیک زن و مرد ۷۶جدول ۵ – ۱) توصیف متغیرهای تحقیق ۷۹جدول ۵ – ۲) نتایج آزمون مدل به تفکیک زن و مرد ۸۰عنوان صفحهنمودار ۴ – ۱) میله ای متغیر جنسیت پاسخ دهندگان ۶۷نمودار ۴ – ۲) میله ای متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان ۶۸نمودار ۴ – ۳) میله ای متغیر […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر …

شخصیت برند بر وفاداری مشتریان تاثیر دارد. تجانس (سازگاری با خود) بر وفاداری مشتریان تاثیر دارد. جنسیت تاثیر شخصیت برند بر وفاداری مشتریان را تعدیل می کند. جنسیت تاثیر تجانس (سازگاری با خود) بر وفاداری مشتریان را تعدیل می کند. ۱-۷) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیقتعرف مفهومی متغیرهای تحقیق به شرح زیر می باشد: […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر تعدیل …

۲-۳) وفاداری مشتریان به نام تجاریتمرکز بر برند بر عکس تمرکز بر بازار یک نگرش داخل به خارج است که برند رایک مرکز فعالیت برای سازمان واستراتژی آن میبیند (امیرخانی و همکاران، ۱۳۹۰، ص۳۹). وفاداری به نام تجاری منعکس کننده مطلوبیت کارکردی محصولات و خدمات می باشد. چالش اصلی در تحقیقی بر روی وفاداری نام […]

پایان نامه های سری هفدهم

مقاله علمی با منبع : طراحی استراتژی تبلیغات مجموعه پاکت- قسمت ۲۷

خدمات کمتمایز زیاد جدول۲-۴ ارائه خدمات به مشتریان و متمایز بودنمبحث دوم این است شرکت ها در ترفیع محصولاتشان بر مبنای کیفیت و خدمات با مشکلاتی مواجه می شوند، برای مثال مصرف کنندگان به دلیل شنیدن وعده های بسیار و نارضایتی از عملی نشدن آنها نسبت به پیام های تبلیغاتی بدبین شده اند.گاهی نیز در […]

پایان نامه های سری هفدهم

پژوهش دانشگاهی – طراحی استراتژی تبلیغات مجموعه پاکت- قسمت ۲۱

د- ویدئو و CD صوتی تصویریه- بازیهای مختلف کامپیوتریی- میکروفیلم و میکروفیشآنتنها، ماهوارهها و شبکههای ارتباطی مختلف مانند اینترنت به عنوان پایگاههای پشتیبانی و سرویسدهی حلقه ارتباط ابزارهای اصلی و واسطهای هستند که نقش هدایت و تغذیه ابزارهای صوتی تصویری مدرن را به عهده دارند (روزنامه جمهوری،۲۲/۶/۶۸) .۲-۳-۱۱- مزایای تبلیغاتوینستون فلچر[۳۵] در کتاب خود با نام […]

پایان نامه های سری هفدهم

طراحی استراتژی تبلیغات مجموعه پاکت- قسمت ۵

– الگو[۸]استراتژی یک الگو هم هست. برنامهریزی هم استراتژی است اما برنامهریزی با قصد و عمدی است در حالی که الگوها یک استراتژی تشخیصی و بدون پیش فرض هستند.– موقعیت[۹]موقعیت، توصیفکننده چگونگی تصمیمگیری شما برای موقعیتیابی سازمان در بازار است. این وسیلهای است که به یک سازمان کمک میکند تا در محیط رقابت، جایگاه خود […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفه های تبیلغات بر اساس مدل آیدا با …

موضوع پژوهش:بررسی تأثیر تبیلغات بر اساس مدل آیدا بر سرسختی روان شناختی و تاب آوریدر مشتریان شرکت نوشین مقدمه:هر شرکت و یا نهادی که کار تولیدی انجام می دهد، برای آنکه بتواند به صورتی پایا به کار خود ادامه دهد، باید بتواند محصولات خویش را به فروش برساند. فروش محصول نیازمند آن است که مشتری محصول […]