پایان نامه های سری هفدهم

دسترسی متن کامل – اثر لذت جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین- قسمت ۶

ظاهر و محیط فروشگاه قابلیت نگهداری و ذخیره آسان ۲-۱-۲-۳-۲) عوامل داخلی مؤثر بر خریدآنی:علاوه بر عوامل خارجی عوامل داخلی تأثیر زیادی بر تمایل به خرید آنی را دارند. این عوامل حول خصوصیت شخصیت مصرفکننده و فرهنگ وی میچرخند. بنابراین تمرکز اصلی بر فرد است نه محیط بیرونی (داوندیال، ۲۰۰۹: ۲۳). هیجانات، احساسات، لذت جویی […]

پایان نامه های سری هفدهم

فایل – اثر لذت جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین- قسمت ۲

۱-۷-۳) ابزار گردآوری دادههاابزار گردآوری دادههای تحقیق پرسشنامه مبتنی بر طیف لیکرت است. بر مبنای ادبیات علمی موضوع، برای سنجش هرکدام از متغیرهای تحقیق مقیاسهای مناسب شناسایی شد. روایی پرسشنامه مزبور به‌صورت صوری، محتوایی و ساختاری مطالعه گردید و آنگاه با استفاده از آلفای کرونباخ میزان پایایی مقیاسهای اندازهگیری محاسبه شد.۱-۷-۴) روش تجزیه و تحلیل […]

پایان نامه های سری هفدهم

مقاله دانشگاهی – اثر لذت جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین- قسمت ۴

محققان بسیاری تعاریف ادراکی متعددی از خرید آنی ارائه کردهاند. پیرون (۱۹۹۱) تعاریف پیشین را بازبینی کرده و نتیجهگیری میکند که هیچ یک از آنها، به طور کامل این پدیده جالب و پیچیده را تعریف نمیکنند. او سیزده بعد از تعاریف محققان دیگر را که در مورد خرید آنی متداول بود ، تعیین کرد. سپس […]

پایان نامه های سری هفدهم

پژوهش – طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران- قسمت …

برای استفاده از این ابزار می‌توانید از قبل آغاز جلسه مذاکره با جمع‌آوری اطلاعاتی از نیازهای خود و مخاطب کار را شروع کنید. می‌توانید گام‌های زیر را برداشت:گام ۱- موقعیت خود را از منافع تان جدا کنید. ممکن است موقعیت شغلی شما بر منافع شما تاثیر بگذارد. به همین دلیل لازم است منافع خود را از […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر تعدیل گر …

۲-۱۲) نظریه های مربوط به ویژگی های شخصیتینظریه ویژگی های شخصیت یکی از مهم ترین محدوده های نظری در مطالعه شخصیت است. بر اساس این نظریه، شخصیت افراد از خصوصیات و صفات گسترده ای ترکیب یافته است. برای مثال در نظر بگیرید که خودتان چگونه شخصیت یک دوست نزدیکتان را توصیف می کنید. به احتمال […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر تعدیل …

نام و همکاران کیفیت ادراکی را به نوع کالا یا خدمت و ویژگی های شخصی مشتریان وابسته می دانند، همچنین مشتریان ارزش های متفاوتی را در مراحل خرید خدمت یا درحین و بعد از مصرف ادراک می کنند (.(Num & et al, 2011,p.1010 مک دوگل و لوسگو[۲۴] ارزش ادراکی را بصورت مزایایی که مشتریان معتقدند مازاد […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفه های تبیلغات بر اساس مدل آیدا با …

موضوع پژوهش:بررسی تأثیر تبیلغات بر اساس مدل آیدا بر سرسختی روان شناختی و تاب آوریدر مشتریان شرکت نوشین مقدمه:هر شرکت و یا نهادی که کار تولیدی انجام می دهد، برای آنکه بتواند به صورتی پایا به کار خود ادامه دهد، باید بتواند محصولات خویش را به فروش برساند. فروش محصول نیازمند آن است که مشتری محصول […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز …

دسترسی مناسب به خون و حفظ آن یکی از جنبه های مهم و حیاتی همودیالیز است که بدون آن همودیالیز امکان پذیر نمی باشد(۷۱). دسترسی عروقی یک فرآیند پیش نیاز ضروری، اما آزار دهنده، برای انجام دیالیز مزمن است. در سال ۲۰۰۳ بیش از ۵/۱ میلیون رویه دسترسی عروقی برای بیماران همودیالیزی در ایالت متحده […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز مراکز …

پیش فرض های پژوهش:بیماری مرحله ی پایانی کلیه یک بیماری مزمن محدود کننده است که بر بسیاری از جنبه های زندگی بیماران تاثیر منفی می گذارد(۵۸).شیوع بیماری ESRD نیازمند همودیالیز در جهان رو به افزایش است(۲۳).کیفیت زندگی بیماران نیازمند دیالیز نه تنها نسبت به جمعیت عمومی(۱۶، ۱۷)، بلکه بطور نگران کننده ای نسبت به سایر […]

پایان نامه های سری دوازدهم

تحقیق – شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تقویت فرهنگ ‌سازمانی مبتنی بر ارزش …

بابایی طلاتپه. م ب.، مبانی استراتژی فرهنگی از دیدگاه علی (ع)، تهران: سپاه، ۱۳۸۴بابایی طلاتپه، م ب.، مبانی استراتژی فرهنگی از دیدگاه علی (ع)، تهران: سپاه، ۱۳۸۴باقری، خ.، نگاهی دوباره بر تربیت اسلامی، تهران، انتشارات مدرسه، ۱۳۸۲بهشتی. م.، فقیهی. ع ن.، ابوجعفری. م.، درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی، ج۲، تهران، سمت، چ ششم، ۱۳۸۵بیات. […]