پایان نامه های سری هفدهم

تحقیق دانشگاهی – طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران- قسمت ۱۰

با توجه به سه پرسشنامه ی محقق ساز ارزیابی میزان تعارض سازمانی و پرسشنامه استاندارد سبک های حل تعارض و پرسشنامه تعیین سبک مدیریت تعارضOCCI « مدل اقتضایی تعارض» مدل حل تعارض پایان نامه ی ما به شکل زیر طراحی گردید.شکل ۲-۱ : مدل محقق ساز (مدل ترکیبی حل تعارض- رابینز، تامسون، اقتضایی)فصل سومروش شناسی […]

پایان نامه های سری هفدهم

طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران- قسمت …

گفتنی است که در پرسشنامه رابینز (۱۹۹۴) ، در مورد گویه های تعارض سازمانی از طیف پنج نقطه ای، و در مورد گویه های مربوط به سبکهای مدیریت تعارض( رابینز ۱۹۹۹) و تعیین سبک های مدیریت تعارض (OCCI – مدل اقتضایی تعارض)، از طیف هفت نقطه ای استفاده شده است.(پبوست شماره ۱)۳-۲-۴-۱- بررسی روایی(اعتبار) ابزار جمع […]

پایان نامه های سری هفدهم

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به …

۱-۶) فرضیه های تحقیق ۶۱-۷) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ۹۱-۸) قلمرو تحقیق ۱۰۱-۹) خلاصه تحقیق ۱۱فصل دوم ادبیات و پیشینۀ تحقیق۲-۱)مقدمه ۱۳۲-۲)رضایت و وفاداری به برند ۱۴۲-۳) وفاداری مشتریان به نام تجاری ۱۵۲-۴) وفاداری به فروشگاه ۱۶۲-۵) انواع وفاداری ۱۷۲-۶) ابعاد وفاداری ۱۸۲-۷) ساختار ادراکی وفاداری ۲۰۲-۸) چارچوب ارزش ادراکی، رضایت مندی، اعتماد و وفاداری ۲۱۲-۹) مفهوم برند و تاریخچه شخصیت برند ۲۴۲-۱۰) اجزای برند ۲۶۲-۱۰-۱) شخصیت […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

جستجوی مقالات فارسی – رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر- …

– اسپنس و همکاران[۱۱۷] (۲۰۱۳) به منظور بررسی اینکه هوش هیجانی و خود یکپارچه سازی پیش بینی کننده مهمی در بهزیستی هیجانی است، ‌پژوهشی را در استرالیا انجام دادند. به این منظور آزمون هوش هیجانی و آزمون خود یکپارچه سازی بر روی ۹۵ دانش آموز توسط میزان پاسخ هایشان برای ۸ تلاش شخصی انجام شد. وی […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

بررسی تاثیر روش تدریس انعکاسی بر مهارت های تفکر انتقادی و انگیزه پیشرفت …

۳۱-۲پیشینه پژوهش فارسی ……………………………….۶۵۳۲-۲پیشینه خارجی ………………………………………………….۶۷فصل سوم : روش شناسی پژوهش۱-۳ مقدمه . ………………………………………………………………………………………………………………………….۷۳۲-۳ روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………۷۳۳-۳ جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………۷۴۴-۳ شیوه نمونه گیری وحجم نمونه… ……………………………………………………………………………………۷۴۵-۳ روش گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………….۷۴۶-۳روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………۷۵۱-۶-۳ محاسبه ضریب پایایی …………………………………………………………………………….۷۵۲-۶-۳تعیین روایی ……………………………………………………………………….۷۶۷-۳ شیوه تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………….۷۶فصل چهارم : تجزیه وتحلیل […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

بررسی اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا۹۴- قسمت ۲۴

۲٫در بخش خصوصی بر مدل روابط انسانی اثربخشی سازمانی تأکید می شود. ولی در بخش دولتی بر مدل هدف منطقی تأکید می گردد.۳٫بین توانمندسازی ساختاری و اثربخشی سازمانی رابطه وجود دارد و این رابطه در بخش دولتی بالا تر از بخش خصوصی است. بین توانمندسازی روانی و اثربخشی سازمانی رابطه وجود دارد. استیفن رابینز (۲۰۰۰) […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

منابع مقالات علمی : اثرات وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویای جذب اکسیژن …

اسپرینگر و همکاران[۴۱] (۱۹۹۱) در مقایسه پاسخ پویایی VO2 در گروه سنی ۱۰-۶ ساله و ۳۳-۱۸ ساله گزارش کردند که ۱۵ ثانیه پس از انتقال از استراحت به ورزش در ۸۰% آستانه لاکتات فاز اول نشان داده شد که بزرگسالان درصد بیشتری از کل تغییرات VO2 را در بر میگرفتند. این مخالف مالعات قبلی بود که […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

سامانه پژوهشی – رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها- قسمت …

در این فصل در رابطه با روش‌شناسی تحقیق، تبیین و بیان فرضیه‌های تحقیق، روش‌های آزمون فرضیه‌ها، جامعه‌ی آماری تحقیق، شیوه‌ی نمونه‌گیری و دوره‌ی زمانی تحقیق و همچنین نحوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات و شیوه‌ی تجزیه تحلیل آن‌ها مطالبی ارائه می‌گردد.۳-۲ روش شناسی تحقیقبراساس ماهیت داده‌ها: بر این اساس، این تحقیق جزء تحقیقات کمی محسوب می‌شود که ریشه در […]