پایان نامه های سری دوازدهم

دسترسی متن کامل – بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت ها- …

.همانطور که در فصل ۴ نشان داده شد در سطح خطای ۰۱/۰ سطح معنی داری کمتر از ۰۱/۰ می باشد بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. بنابراین بین اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد (۰۱/۰ < سطح معنی داری)و شدت این رابطه برابر با […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری …

اعتماد سرمایه گذاران بهره وری شرکت .۷۳۸ .۶۸۹ ۱۳٫۵۱۹ .۰۰۰ برای بررسی و تاثیرگذاری هریک از متغیرهای مستقل بر روی بهره وری شرکت از رگرسیون چند گانه استفاده شد.همانطور که مشاهده می شود در سطح خطای ۰۵/۰ سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰ می باشد. بنابراین H0 رد می شود و H1 پذیرفته می شود. و ضرایب […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری …

سرمایه‌گذاری در مسکن و زمین یک‌سرمایه‌گذاری واقعی نامیده‌ می‌شود. هدف این نوع سرمایه‌گذاری تولید کالا و خدمات با هدف بیشینه کردن ثروت است. در واقع در دوران تورم، افراد برای ایجاد درآمد و گریز از کاهش ارزش پول اقدام به خرید کالاهای بادوام و دارایی‌های واقعی می‌کنند. این نوع سرمایه‌گذاری هیچ نوع درآمد جاری و […]

پایان نامه های سری دوازدهم

سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری …

از میزان نقدشوندگی سرمایه‌گذاری خود قبلاً آگاهی کسب کنید.از نحوه‌ی سرمایه‌گذاری (پرداخت پول) و نحوه‌ی دریافت عایدی و منافع آن آگاه باشید.از راهنمایی مشاوران، آگاهان و خبرگان مرتبط غفلت نکنید(فنائی و گلستانی،۱۳۹۲).۲-۵) بخش چهارم : پیشینه تحقیق۲-۵-۱) پیشینه تحقیقات داخلیخنیفر و همکاران در سال ۱۳۸۸ تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین مؤلفه های اعتماد و […]

پایان نامه های سری دوازدهم

تحقیق – بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت …

باسوکی[۴۱] در سال ۲۰۱۲ در تحقیق خود به بررسی اعتماد و تاثیر آن بر بهره وری و عملکرد مالی پرداختند. این تحقیق به بررسی تاثیر بهره وری از ارزش افزوده توسط اجزای اصلی منابع شرکت (سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، و سرمایه ساختاری (نسبت به سودآوری مالی) که نشان دهنده بازگشت دارایی ها و بازده حقوق صاحبان […]

پایان نامه های سری دوازدهم

پژوهش – بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت ها- قسمت …

سود به عنوان معیاری برای ارزیابی کارآیی مدیریت و ابزاری برای سنجش موفّقیّت یا شکست برنامه های شرکت است.سود به عنوان یکی از شاخص های مهم در برنامه ریزی عملیات آتی واحد تجاری بکار می رود.سود مبنایی جهت تشخیص مالیات و توزیع درباره ثروت میان اشخاص است.سود رهنمایی برای سیاست تقسیم سود و تداوم مؤسسه […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت …

از نظر چلبی، اعتماد ریشه در وابستگی عاطفی دارد. به اعتقاد او هرگاه عواطف مثبت، زمینه رشد یافته و بتوانند در میان افراد انتقال یابند، اعتماد ایجاد و تقویت می گردد. در ارتباط با چگونگی انتقال عواطف، او معتقد است که تعاملات اظهاری یا روابط گرم در این زمینه نقش کلیدی دارند. تعاملات اظهاری برخلاف […]

پایان نامه های سری دوازدهم

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت ها- قسمت …

نسبت بازده داراییها از طریق رابطه زیر محاسبه می شود و به واسطه تحلیل دوپونت امکان تجزیه آن به شکل زیر وجود دارد (جهانخانی و پارساییان، ۱۳۸۴) بازده داراییها: ROAسود هر سهم معیار عملکرد هر سهم شرکت در طول دوره ای از زمان است. رشد سود هر سهم به تبع افزایش سود، مقادیر سرمایه به کار […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت …

برای بررسی متغیر اعتماد سرمایه گذاران از سوالات ۱۲ تا ۲۲ پرسشنامه با مقیاس فاصله ای طیف لیکرت استفاده شده است. برای سنجش این متغیر از شاخص های اعتماد بین فردی و اعتماد در سطح شرکت و اطمینان سرمایه گذاران برای یک سرمایه گذاری امن استفاده می شود.بهره وری شرکت هابرای بررسی متغیر بهره وری […]

پایان نامه های سری دوازدهم

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت …

چارچوب فکری و عقلانی برای فهم، بازیابی، ارزیابی و استفاده از اطلاعات است(نیک پور و توکلی،۱۳۹۰). در عصر حاضر که امور اطلاعات محور و دانش محور در حال توسعه است اطلاعات و فناوری اطلاعات در تار و پود جامعه ریشه دوانده است، افراد به سطح متفاوتی از سواد نیاز دارند تا بتوانند از عهده انجام […]