پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر تعدیل گر جنسیت- …

سبک های سازگاری اشاره به این مورد دارند که چه طور یک فرد به محیط حرفه ای مربوط میشود. مفاهیم انعطاف پذیری، فعال بودن، واکنشی بودن و پشتکار همه مربوط به رابطه فرد با حرفه است. انعطاف پذیری، اشاره دارد به توانایی یک فرد به تحمل جنبه های نامطلوب یا سخت دارد.. به عنوان مثال، […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی- قسمت ۱۰

در تحقیقی که در دانشگاه علامه در ارتباط با دینداری در شبکه های اجتماعی انجام شده است؛دینداری موجود در شبکه‌های اجتماعی را می‌توان حول دو محور کلی شریعت‌گرایی و محور پیامدگرایی دسته‌بندی کرد.محور شریعت گرایی اشاره به میزان توجه و پایبندی دینداران به عمل به سنت و شرایع دینی دارد بر این اساس در دو […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی- قسمت ۱۱

۳-اینترنت می تواند در اشاعه ارزش های دموکراتیک از قبیل مشارکت، آزادی بیان، تساهل، عدالت و غیره تأثیر گذار باشد. گسترش این ارزش ها می تواند بستر و محیط همدلانه برای جنبش های اجتماعی و شبکه های حمایتی بین المللی ایجاد کرده و مشارکت سیاسی را در سطح جهانی گسترش دهد. شواهد نشان می دهد […]

پایان نامه های سری دوازدهم

سامانه پژوهشی – بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفه های تبیلغات بر اساس مدل آیدا …

بر طبق نظر والش (۲۰۰۳؛ سادات حسینی، چاری، ۱۳۹۲، ۱۸۶) سومین حوزه اصلی تأثیرگذار در تابآوری خانواده، فرایندهای ارتباطی و حل مسأله است. فرایندهای حل مسئله و ارتباطی میتواند نقش مهمی در تابآوری خانواده داشته باشد. این حوزه شامل سه بعد میباشد:الف) وضوح و شفافیت: قدرت روشن سازی مسأله، مشخص کردن تغییراتی که ممکن است […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفه های تبیلغات بر اساس مدل آیدا با سرسختی روان شناختی …

هدف اصلی بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفههای تبیلغات بر اساس مدل آیدا با سرسختی روان شناختی و تاب آوری در مشتریان شرکت نوشین می باشد.۱-۶-۲- هدف فرعی:هدف فرعی بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفههای تبیلغات (آگاهی، علاقه به محصول، ایجاد تمایل به خرید و اقدام به خرید) بر اساس مدل آیدا با سرسختی روان […]

پایان نامه های سری دوازدهم

منابع مقالات علمی : بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفه های تبیلغات بر اساس مدل آیدا …

تاب آوری به عنوان یکی از  سازه های اصلی شخصیت برای فهم انگیزش، هیجان و رفتار مفهوم سازی شده است (بلاک، ۲۰۰۲؛ به نقل از حیدرنیا، ۱۳۹۲، ۲).ورنر و اسمیت (۱۹۹۲؛ به نقل از حیدرنیا، ۱۳۹۲، ۲). تاب آوری را « ساز و کار ذاتی خود اصلاح گری انسان»  می دانند .  افزون بر آن بر […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفه های تبیلغات بر اساس مدل آیدا با …

موضوع پژوهش:بررسی تأثیر تبیلغات بر اساس مدل آیدا بر سرسختی روان شناختی و تاب آوریدر مشتریان شرکت نوشین مقدمه:هر شرکت و یا نهادی که کار تولیدی انجام می دهد، برای آنکه بتواند به صورتی پایا به کار خود ادامه دهد، باید بتواند محصولات خویش را به فروش برساند. فروش محصول نیازمند آن است که مشتری محصول […]

پایان نامه های سری دوازدهم

فایل دانشگاهی – بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز مراکز …

جدول شماره ۳۲ بیانگر کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب میزان پتاسیم سرم واحدهای مورد پژوهش می باشد نشان می دهد که بین کیفیت زندگی و میزان پتاسیم سرم واحدهای مورد پژوهش ارتباط معنی داری وجود ندارد بجز در زیر مقیاس های عملکرد جسمی و عملکرد شناختی که ارتباط […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز …

دسترسی مناسب به خون و حفظ آن یکی از جنبه های مهم و حیاتی همودیالیز است که بدون آن همودیالیز امکان پذیر نمی باشد(۷۱). دسترسی عروقی یک فرآیند پیش نیاز ضروری، اما آزار دهنده، برای انجام دیالیز مزمن است. در سال ۲۰۰۳ بیش از ۵/۱ میلیون رویه دسترسی عروقی برای بیماران همودیالیزی در ایالت متحده […]

پایان نامه های سری دوازدهم

سایت مقالات فارسی – بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز مراکز وابسته …

از دیدگاه بعد اجتماعی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، تغییر در وضعیت سلامت فرد می تواند منجر به اختلال در تعامل اجتماعی وی گردد. دو بعد ابتدایی تعامل اجتماعی که در سلامت و بیماری مطرح هستند شامل تعامل اجتماعی و حمایت اجتماعی هستند. تعامل اجتماعی به وجود و یا کیفیت ارتباط اجتماعی اشاره می کند. […]