پایان نامه های سری دوازدهم

تحقیق دانشگاهی – شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تقویت فرهنگ ‌سازمانی مبتنی بر ارزش …

خودخواهی اخلاقی[۷۶]: اگر نظریه خودخواهی روانی بدین معنی است که از حیث زیستی به انجام کارهایی مبادرت می‌ورزیم که منافع شخصی ما را تأمین کند، نظریه خودخواهی اخلاقی بدین مفهوم است: اگرچه انسان‌ها قادرند بدون خودخواهی عمل کنند، باوجوداین، همواره به نحوی عمل می‌کنند که منافعی را برای خود منظور نمایند. بنابراین، نظریه فوق، نظریه […]

پایان نامه های سری دوازدهم

تحقیق دانشگاهی – شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تقویت فرهنگ ‌سازمانی مبتنی بر ارزش …

خودخواهی اخلاقی[۷۶]: اگر نظریه خودخواهی روانی بدین معنی است که از حیث زیستی به انجام کارهایی مبادرت می‌ورزیم که منافع شخصی ما را تأمین کند، نظریه خودخواهی اخلاقی بدین مفهوم است: اگرچه انسان‌ها قادرند بدون خودخواهی عمل کنند، باوجوداین، همواره به نحوی عمل می‌کنند که منافعی را برای خود منظور نمایند. بنابراین، نظریه فوق، نظریه […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

تحقیق – بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( …

پیتر سنگه در کتاب پنجمین فرمان، در خصوص خلق سازمان یادگیرنده می نویسد: به عقیده مهندسین یک ایده جدید زمانی تبدیل به اختراع می گردد که در آزمایشگاه قابلیت اجرای آن به اثبات برسد. این ایده زمانی یک نوآوری محسوب می گردد که بتوان آن را به نحو قابل اطمینان در حجمی معنی دار و […]