پایان نامه های سری هفدهم

دسترسی متن کامل – اثر لذت جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین- قسمت ۶

ظاهر و محیط فروشگاه قابلیت نگهداری و ذخیره آسان ۲-۱-۲-۳-۲) عوامل داخلی مؤثر بر خریدآنی:علاوه بر عوامل خارجی عوامل داخلی تأثیر زیادی بر تمایل به خرید آنی را دارند. این عوامل حول خصوصیت شخصیت مصرفکننده و فرهنگ وی میچرخند. بنابراین تمرکز اصلی بر فرد است نه محیط بیرونی (داوندیال، ۲۰۰۹: ۲۳). هیجانات، احساسات، لذت جویی […]

پایان نامه های سری هفدهم

فایل – اثر لذت جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین- قسمت ۲

۱-۷-۳) ابزار گردآوری دادههاابزار گردآوری دادههای تحقیق پرسشنامه مبتنی بر طیف لیکرت است. بر مبنای ادبیات علمی موضوع، برای سنجش هرکدام از متغیرهای تحقیق مقیاسهای مناسب شناسایی شد. روایی پرسشنامه مزبور به‌صورت صوری، محتوایی و ساختاری مطالعه گردید و آنگاه با استفاده از آلفای کرونباخ میزان پایایی مقیاسهای اندازهگیری محاسبه شد.۱-۷-۴) روش تجزیه و تحلیل […]

پایان نامه های سری هفدهم

پژوهش – طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران- قسمت …

۳-۲-۲-جامعه آماری و نمونه آماریجامعه آماری عبارت است از مجموعه کامل اندازه ها، ثبت ها، واحدها، افراد و .. ‌که میخواهیم استنباطهایی راجع به آنها انجام دهیم. به عبارت ساده تر، جامعه مجموعه ای از افراد یا ‌اشیاء است که دارای ویژگی مشترکی میباشند. همچنین، ‌نمونه ای از جامعه آماری مجموعه اندازه ها، ثبتها، واحدها، افراد […]

پایان نامه های سری هفدهم

تحولات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی با تاکید بر قانون جدید اخذ جرایم- …

اولین سانحه رانندگی در ایران در سال ۱۳۰۵ ه.ش هنگامی که درویش خان نوازنده معروف تار در یکی از خیابان های تهران در کالسکه ای سوار بود با اتومبیل تصادف کرد و در اثر آن فوت نمود. این واقعه به نام اولین تصادف در تاریخ رانندگی ایران ثبت شد و با هیاهوی زیادی که ایجاد […]

پایان نامه های سری هفدهم

تحولات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی با تاکید بر قانون جدید اخذ …

خودرویی در خیابان اصلی با سرعت مجاز و مطمئنّه و در مسیر مجاز در حال حرکت است و خودروی دیگری از مسیر فرعی بدون دقّت و توجّه به وضعیت مسیر حرکتی و بدون رعایت حق تقدم (نقص مادّه ۱۳۸ آیین نامه راهنمایی و رانندگی) وارد مسیر اصلی شده و باهم تصادف می کنند در اینجا […]

پایان نامه های سری هفدهم

سامانه پژوهشی – تحولات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی با تاکید بر قانون جدید اخذ جرایم- …

در موارد ذکر شده صراحتاً جهت گیری تقصیر به تفریط و تعدّی است. ماده ۹۵۱ ق.م: «تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.» ماده ۹۵۲ ق.م: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.» ماده ۹۵۳ ق.م: […]

پایان نامه های سری هفدهم

تحولات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی با تاکید بر قانون جدید اخذ …

۳ ماده ۱۴ قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹) که صراحتاً بیان نموده است « در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات نقص راه یا وسیله نقلیه موثّر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدّیان ذی ربط، مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.» لذا به […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تطبیقی قوه ی مقننه ایران، عراق و تونس- قسمت ۱۳

سابقه طرح بحث تفکیک قوا در ایران به جنبش ناتمام مشروطه باز می گردد. در این دوره با توجه به ورود عناصر و مفاهیم جدید و غیر بومی به داخل کشور، اندیشمندان و روشنفکران ایرانی سعی در برجسته کردن این مفاهیم و استفاده از آنها برای ایجاد تغییرات در جامعه و نظام سیاسی نمودند. در […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر …

شخصیت برند بر وفاداری مشتریان تاثیر دارد. تجانس (سازگاری با خود) بر وفاداری مشتریان تاثیر دارد. جنسیت تاثیر شخصیت برند بر وفاداری مشتریان را تعدیل می کند. جنسیت تاثیر تجانس (سازگاری با خود) بر وفاداری مشتریان را تعدیل می کند. ۱-۷) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیقتعرف مفهومی متغیرهای تحقیق به شرح زیر می باشد: […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر تعدیل …

۲-۳) وفاداری مشتریان به نام تجاریتمرکز بر برند بر عکس تمرکز بر بازار یک نگرش داخل به خارج است که برند رایک مرکز فعالیت برای سازمان واستراتژی آن میبیند (امیرخانی و همکاران، ۱۳۹۰، ص۳۹). وفاداری به نام تجاری منعکس کننده مطلوبیت کارکردی محصولات و خدمات می باشد. چالش اصلی در تحقیقی بر روی وفاداری نام […]