پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تطبیقی قوه ی مقننه ایران، عراق و تونس- قسمت ۹

آییننامه، بر اساس مادّههای ۲و۳، سه نوع هیأت رییسه پیش بینی کرده است که عبارتند از:هیأت رییسه سِنی: پس از تشکیل و افتتاح مجلس شورای اسلامی و قبل از اقدام به هرکاری، نخست دو تن از مسن ترین نمایندگان براساس شناسنامه، به عنوان رییس و نایب رییس و دو نفر از جوان ترین نمایندگان حاضر […]

پایان نامه های سری هفدهم

تحقیق دانشگاهی – بررسی تطبیقی قوه ی مقننه ایران، عراق و تونس- قسمت ۱۰

دوم : نظارت بر عملکرد قوه مجریه.سوم : تصویب معاهده ها و توافقنامه های بین المللی با اکثریت دو سوم اعضا.چهارم : انتخاب رئیس جمهور.پنجم : موافقت با تعیین هر یک از :الف ـ رئیس و اعضای دادگاه تجدید نظر فدرال، دادستان و رئیس هیئت نظارت قضایی با اکثریت مطلق بنا به پیشنهاد شورای عالی قضایی. ب ـ سفیران و […]

پایان نامه های سری هفدهم

فایل دانشگاهی – تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست …

در پژوهشی که توسط کادر و همکاران (۲۰۱۳) انجام شد. به بررسی تاثیر فعالیت با شدت متوسط بر روی سایتوکاینهای التهاب زای مردان چاق دیابتی میانسال پرداختند. ۵۰ بیمار چاق دیابتی نوع ۲ با دامنه سنی ۴۰ تا ۵۵ سال در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنیها در دو گروه فعالیت هوازی با شدت متوسط و […]

پایان نامه های سری هفدهم

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها- …

۳۵۹/۱- ۲۰۴/۰ پس آزمون ۰۲/۷ ۷۳/۱ همان طوری که شکل ۴-۴ نشان میدهد، تعداد لکوسیت در پس آزمون شدت متوسط کاهش و در پس آزمون شدت زیاد در مقایسه با پیش آزمون افزایش یافته است.شکل۴-۴. میانگین و انحراف معیار تعداد لکوسیت در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک شدتهای مختلففصل پنجم:بحث و نتیجهگیریمقدمهاین فصل، […]

پایان نامه های سری هفدهم

مقاله – تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها- …

ب) باعث خنثی سازی و یا کشتن عوامل بیگانه میشوندج) تنظیم کننده دستگاه ایمنی میباشنداز اینرو، سایتوکاینها قابلیت این را دارند که به صورت اتوکراین و پاراکراین بر روی سلولها و بافتها اثر بگذارند. علاوه بر این، یک سایتوکاین ممکن است روی سیستمهای مختلف بدن عمل کند و پاسخهای متنوعی را از قبیل تحریک سایتوکاینهای […]

پایان نامه های سری هفدهم

تحقیق دانشگاهی – تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست …

در پژوهشی که توسط کاستلانو[۸۵] (۲۰۰۶) انجام شد، به بررسی پاسخ سایتوکاینها به تمرینات هوازی کوتاه مدت و بلند مدت بر روی ۲۷ بیمار MS پرداختند. آزمودنیها به مدت هشت هفته، هفتهای سه جلسه ۳۰ دقیقهای بر روی دوچرخه کارسنج با شدت VO2peak ۶۰٪ به فعالیت پرداختند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در میزان استراحتی IL-6 […]

پایان نامه های سری هفدهم

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست …

شکل ۴-۱٫ میانگین و انحراف معیار اینترفرون گاما در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک شدتهای مختلف ۴۸شکل ۴-۲٫ میانگین و انحراف معیار اینترلوکین ۴ در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک شدتهای مختلف ۵۰شکل ۴-۳٫ میانگین و انحراف معیار نسبت IFN-γ/IL-4 در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک شدتهای مختلف ۵۱شکل […]

پایان نامه های سری هفدهم

متن کامل – تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها- …

لکوسیت یا سلول سفید یکی از اجزای اصلی سیستم ایمنی میباشد که در دفاع بر علیه عوامل بیگانه نقش اساسی بر عهده دارد (عباس و همکاران، ۲۰۰۷).۱-۷-۲- تعا ریف عملیاتی۱-۷-۲-۱- فعالیت با شدت متوسط:در این پژوهش منظور از فعالیتبدنی با شدت متوسط، دویدن با ۶۵% حداکثر ضربان قلب بیشینه به مدت ۳۰ دقیقه میباشد.۱-۷-۲-۲- فعالیت […]

پایان نامه های سری هفدهم

جستجوی مقالات فارسی – تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها- …

۱) موانع ساختمانی و جسمانی (پوست، ترشحات موکوس، غشاء پوششی).۲)موانع شیمیایی (PH بدن، لیزوزومها).۳) سلول‌های بیگانه خوار (منوسیتها، نوتروفیل‌ها و ماکروفاژها)۲-۱-۲- اجزاء دستگاه ایمنیاجزاء دستگاه ایمنی شامل عناصر محلول و سلولی است که در جدول زیر ارائه شده است (گلیسون، ۲۰۰۶).جدول ۲-۱٫ عناصر اصلی اجزای ایمنی ایمنی ذاتی ایمنی اکتسابی سلولی: سلولی:سلولهای کشنده طبیعی NK […]

پایان نامه های سری هفدهم

سایت مقالات فارسی – تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها- قسمت ۱۹

مطالعات مختلف بر روی انسان و حیوان نشان میدهند که هم در محیط آزمایشگاه و هم در بدن انسان، سلولهای T[108]، IFN-γ و اینترلوکین۲ (IL-2) را تولید میکند که این امر به وسیله هورمونهای کورتیزول و اپینفرین متوقف میشود. این هورمونها (کورتیزول و اپینفرین)، در طول ورزش و در پاسخ به ورزش افزایش مییابند. به […]