پایان نامه های سری هفدهم

پژوهش – طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران- قسمت …

۳-۲-۲-جامعه آماری و نمونه آماریجامعه آماری عبارت است از مجموعه کامل اندازه ها، ثبت ها، واحدها، افراد و .. ‌که میخواهیم استنباطهایی راجع به آنها انجام دهیم. به عبارت ساده تر، جامعه مجموعه ای از افراد یا ‌اشیاء است که دارای ویژگی مشترکی میباشند. همچنین، ‌نمونه ای از جامعه آماری مجموعه اندازه ها، ثبتها، واحدها، افراد […]

پایان نامه های سری هفدهم

مقاله علمی با منبع : بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر تعدیل گر …

دلاور، ع (۱۳۹۲)،”مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی”،چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات رشد. ذوالقدر نسب، م و ذوالقدرنسب ف، م (۱۳۹۲)، “بررسی رابطه برندینگ داخلی با عملکرد برند”، کنفرانس مدیریت و چالشها و راهکارها، صص ۸-۱٫ رحیم نیا، ف و فاطمی، س. ز (۱۳۹۰)، “تأثیر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بر […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر تعدیل …

نام و همکاران کیفیت ادراکی را به نوع کالا یا خدمت و ویژگی های شخصی مشتریان وابسته می دانند، همچنین مشتریان ارزش های متفاوتی را در مراحل خرید خدمت یا درحین و بعد از مصرف ادراک می کنند (.(Num & et al, 2011,p.1010 مک دوگل و لوسگو[۲۴] ارزش ادراکی را بصورت مزایایی که مشتریان معتقدند مازاد […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی- قسمت ۱۱

۳-اینترنت می تواند در اشاعه ارزش های دموکراتیک از قبیل مشارکت، آزادی بیان، تساهل، عدالت و غیره تأثیر گذار باشد. گسترش این ارزش ها می تواند بستر و محیط همدلانه برای جنبش های اجتماعی و شبکه های حمایتی بین المللی ایجاد کرده و مشارکت سیاسی را در سطح جهانی گسترش دهد. شواهد نشان می دهد […]

پایان نامه های سری دوازدهم

فایل دانشگاهی – بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز مراکز …

جدول شماره ۳۲ بیانگر کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب میزان پتاسیم سرم واحدهای مورد پژوهش می باشد نشان می دهد که بین کیفیت زندگی و میزان پتاسیم سرم واحدهای مورد پژوهش ارتباط معنی داری وجود ندارد بجز در زیر مقیاس های عملکرد جسمی و عملکرد شناختی که ارتباط […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز مراکز …

۲۶/۸- ۱۵/۲ ۵۲/۱۲- ۰۱/۴- ۸۲/۳- ۰۰۰۱/۰ جدول فوق بیانگر آن است که از بین تمامی عوامل فردی، جسمی و درمانی، در مدل نهایی اثر جنسیت، شغل و شاخص بیماریهای همراه چارلسون پیش بینی کننده ی کیفیت زندگی می باشند. بطوریکه نمونه های با جنسیت مرد در مقابل زنان بطور متوسط ۴۶/۷ نمره ی کیفیت زندگی […]

پایان نامه های سری دوازدهم

جستجوی مقالات فارسی – بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز …

واحدهای پژوهش در این مطالعه را بیماران مبتلا به بیماری مرحله ی پایانی کلیه و تحت همودیالیز در مراکز دیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان تشکیل می دادند که طبق گزارش بیمار دارای ملیت ایرانی، حداقل سن ۱۸ سال تمام، سواد خواندن نوشتن، سابقه حداقل ۳ ماه همودیالیز ، دسترسی […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز …

ذکر تمامی منابع و ماخذ استفاده شده در تحقیق و حفظ امانتداری. . قرار دادن نتایج پژوهش در اختیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و محیط های پژوهش. محدودیت های پژوهش:– علی رغم تلاش محقق در کنترل شرایط نمونه گیری و اقدام به گردآوری داده ها در زمان حداقل خستگی و ضعف جسمی بیماران و وجود […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز …

این بیماران، علاوه بر عوارض نارسایی کلیه، عوارض خاص مرتبط با دیالیز را نیز تجربه خواهند کرد.که به انواع حاد (مانند افت فشارخون، کرامپ های عضلانی، سندرم عدم تعادل، تهوع و استفراغ، سردرد، درد قفسه سینه، خارش، واکنشهای حساسیتی و…) و مزمن ( همانند آنمی، پوکی استخوان، عفونت خون(هپاتیت ویروسی B و C، ایدز ، […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت …

از نظر چلبی، اعتماد ریشه در وابستگی عاطفی دارد. به اعتقاد او هرگاه عواطف مثبت، زمینه رشد یافته و بتوانند در میان افراد انتقال یابند، اعتماد ایجاد و تقویت می گردد. در ارتباط با چگونگی انتقال عواطف، او معتقد است که تعاملات اظهاری یا روابط گرم در این زمینه نقش کلیدی دارند. تعاملات اظهاری برخلاف […]