پایان نامه های سری هفدهم

فایل دانشگاهی – تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست …

در پژوهشی که توسط کادر و همکاران (۲۰۱۳) انجام شد. به بررسی تاثیر فعالیت با شدت متوسط بر روی سایتوکاینهای التهاب زای مردان چاق دیابتی میانسال پرداختند. ۵۰ بیمار چاق دیابتی نوع ۲ با دامنه سنی ۴۰ تا ۵۵ سال در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنیها در دو گروه فعالیت هوازی با شدت متوسط و […]

پایان نامه های سری هفدهم

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها- …

۳۵۹/۱- ۲۰۴/۰ پس آزمون ۰۲/۷ ۷۳/۱ همان طوری که شکل ۴-۴ نشان میدهد، تعداد لکوسیت در پس آزمون شدت متوسط کاهش و در پس آزمون شدت زیاد در مقایسه با پیش آزمون افزایش یافته است.شکل۴-۴. میانگین و انحراف معیار تعداد لکوسیت در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک شدتهای مختلففصل پنجم:بحث و نتیجهگیریمقدمهاین فصل، […]

پایان نامه های سری هفدهم

تحقیق دانشگاهی – تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست …

در پژوهشی که توسط کاستلانو[۸۵] (۲۰۰۶) انجام شد، به بررسی پاسخ سایتوکاینها به تمرینات هوازی کوتاه مدت و بلند مدت بر روی ۲۷ بیمار MS پرداختند. آزمودنیها به مدت هشت هفته، هفتهای سه جلسه ۳۰ دقیقهای بر روی دوچرخه کارسنج با شدت VO2peak ۶۰٪ به فعالیت پرداختند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در میزان استراحتی IL-6 […]

پایان نامه های سری هفدهم

سایت مقالات فارسی – تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست …

آزمودنیها در دو نوبت جداگانه و به فاصله یک هفته از هم، پروتکل تمرینی را با شدتهای مختلف اجرا کردند.کلیه آزمودنی‌ها، رأس ساعت ۷:۱۵ صبح، از محل سکونت، با وسیله نقلیه به آزمایشگاه جهت خونگیری پیش از آزمون منتقل شده و نمونه خون از ورید بازویی آنها گرفته شد و سپس به محل اجرای آزمون […]

پایان نامه های سری هفدهم

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست …

شکل ۴-۱٫ میانگین و انحراف معیار اینترفرون گاما در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک شدتهای مختلف ۴۸شکل ۴-۲٫ میانگین و انحراف معیار اینترلوکین ۴ در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک شدتهای مختلف ۵۰شکل ۴-۳٫ میانگین و انحراف معیار نسبت IFN-γ/IL-4 در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک شدتهای مختلف ۵۱شکل […]

پایان نامه های سری هفدهم

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها- …

چگونگی ارتباط بین سیستم ایمنی و ورزش، مسئلهای است که از دیرباز مورد توجه فیزیولوژیستها و ایمنولوژیستها قرار گرفته است به نحوی که برای پاسخ دادن به سوالاتی از قبیل”تمرین چه تاثیری در دراز مدت و کوتاه مدت بر سیستم ایمنی اعمال میکند؟” و اینکه “آیا تمرین سنگین سبب تضعیف عملکرد و حذف پارهای از […]

پایان نامه های سری هفدهم

متن کامل – تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها- …

لکوسیت یا سلول سفید یکی از اجزای اصلی سیستم ایمنی میباشد که در دفاع بر علیه عوامل بیگانه نقش اساسی بر عهده دارد (عباس و همکاران، ۲۰۰۷).۱-۷-۲- تعا ریف عملیاتی۱-۷-۲-۱- فعالیت با شدت متوسط:در این پژوهش منظور از فعالیتبدنی با شدت متوسط، دویدن با ۶۵% حداکثر ضربان قلب بیشینه به مدت ۳۰ دقیقه میباشد.۱-۷-۲-۲- فعالیت […]

پایان نامه های سری هفدهم

مقاله دانشگاهی – تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها- قسمت ۱۸

۳۹/۵ ۸۵/۰ زیاد پیش آزمون ۱۳/۶ ۹۵/۰ ۱۰ ۳۵۹/۱- ۲۰۴/۰ پس آزمون ۰۲/۷ ۷۳/۱ همان طوری که شکل ۴-۴ نشان میدهد، تعداد لکوسیت در پس آزمون شدت متوسط کاهش و در پس آزمون شدت زیاد در مقایسه با پیش آزمون افزایش یافته است.شکل۴-۴. میانگین و انحراف معیار تعداد لکوسیت در پیش آزمون و پس آزمون […]

پایان نامه های سری هفدهم

سایت مقالات فارسی – تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها- قسمت ۱۹

مطالعات مختلف بر روی انسان و حیوان نشان میدهند که هم در محیط آزمایشگاه و هم در بدن انسان، سلولهای T[108]، IFN-γ و اینترلوکین۲ (IL-2) را تولید میکند که این امر به وسیله هورمونهای کورتیزول و اپینفرین متوقف میشود. این هورمونها (کورتیزول و اپینفرین)، در طول ورزش و در پاسخ به ورزش افزایش مییابند. به […]

پایان نامه های سری هفدهم

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها- …

۳-۱- روش تحقیقاین پژوهش، در ردیف پژوهشهای شبه تجربی قرار می‌گیرد.طرح پژوهشی مورد استفاده در این مطالعه، طرح پیش آزمون-پس آزمون با یک گروه و اندازهگیری در زمانهای مختلف میباشد.۳-۲- جامعه آماری، روش نمونهگیری و نمونه پژوهشکلیه ورزشکاران مرد فوتبالیست دانشگاه جهرم جامعه آماری این مطالعه را تشکیل دادند که از میان آنها ۱۱ نفر […]