پایان نامه های سری هفدهم

فایل دانشگاهی – تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست …

در پژوهشی که توسط کادر و همکاران (۲۰۱۳) انجام شد. به بررسی تاثیر فعالیت با شدت متوسط بر روی سایتوکاینهای التهاب زای مردان چاق دیابتی میانسال پرداختند. ۵۰ بیمار چاق دیابتی نوع ۲ با دامنه سنی ۴۰ تا ۵۵ سال در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنیها در دو گروه فعالیت هوازی با شدت متوسط و […]

پایان نامه های سری هفدهم

جستجوی مقالات فارسی – تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها- …

۱) موانع ساختمانی و جسمانی (پوست، ترشحات موکوس، غشاء پوششی).۲)موانع شیمیایی (PH بدن، لیزوزومها).۳) سلول‌های بیگانه خوار (منوسیتها، نوتروفیل‌ها و ماکروفاژها)۲-۱-۲- اجزاء دستگاه ایمنیاجزاء دستگاه ایمنی شامل عناصر محلول و سلولی است که در جدول زیر ارائه شده است (گلیسون، ۲۰۰۶).جدول ۲-۱٫ عناصر اصلی اجزای ایمنی ایمنی ذاتی ایمنی اکتسابی سلولی: سلولی:سلولهای کشنده طبیعی NK […]

پایان نامه های سری هفدهم

سایت مقالات فارسی – تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها- قسمت ۱۹

مطالعات مختلف بر روی انسان و حیوان نشان میدهند که هم در محیط آزمایشگاه و هم در بدن انسان، سلولهای T[108]، IFN-γ و اینترلوکین۲ (IL-2) را تولید میکند که این امر به وسیله هورمونهای کورتیزول و اپینفرین متوقف میشود. این هورمونها (کورتیزول و اپینفرین)، در طول ورزش و در پاسخ به ورزش افزایش مییابند. به […]

پایان نامه های سری هفدهم

دسترسی به منابع مقالات : تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها- …

در این پژوهش منظور از لکوسیت، تعداد سلولهای سفید خون است که به صورت n×۱۰۹)در لیتر( و توسط دستگاه Cell Counter XL 22 ساخت شرکت Drew Scientific، امریکا اندازهگیری میشود.فصل دوم:مبانی نظری وپیشینه پژوهشمقدمههدف از این تحقیق بررسی تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در بازیکنان فوتبال میباشد. لذا در این فصل، ابتدا […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز مراکز وابسته به …

نتایج حاصل از این پژوهش برای پزشکان نیز در ارتباط با تاثیر ˜کیفیت زندگی در درمان و تاثیرات درمانها بر کیفیت زندگی بیماران حائز اهمیت خواهد بود. پزشکان درمی یابند که چگونه می توان علاوه بر نتایج حاصل از درمان به نتایج بهتری در زمینه ی بهبود کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز دست یافت. زیرا […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز مراکز …

در کل آزمون آماری تی مستقل نشان داد که زنان بطور معنی داری در حیطه های کل کیفیت زندگی (۰۰۰۱/۰>P) و حیطه های PCS(005/0>P)، MCS(0001/0>P) و KDCS(003/0>P) نمرات پایین تری داشتند. این یافته مشابه مطالعه ی الجامایح[۹۳] و همکارانش بود که در سال ۲۰۱۱ با هدف بررسی کیفیت زندگی و عوامل دموگرافیکی و بالینی مرتبط با […]

پایان نامه های سری دوازدهم

فایل دانشگاهی – بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز مراکز …

جدول شماره ۳۲ بیانگر کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب میزان پتاسیم سرم واحدهای مورد پژوهش می باشد نشان می دهد که بین کیفیت زندگی و میزان پتاسیم سرم واحدهای مورد پژوهش ارتباط معنی داری وجود ندارد بجز در زیر مقیاس های عملکرد جسمی و عملکرد شناختی که ارتباط […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز …

دسترسی مناسب به خون و حفظ آن یکی از جنبه های مهم و حیاتی همودیالیز است که بدون آن همودیالیز امکان پذیر نمی باشد(۷۱). دسترسی عروقی یک فرآیند پیش نیاز ضروری، اما آزار دهنده، برای انجام دیالیز مزمن است. در سال ۲۰۰۳ بیش از ۵/۱ میلیون رویه دسترسی عروقی برای بیماران همودیالیزی در ایالت متحده […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز …

این بیماران، علاوه بر عوارض نارسایی کلیه، عوارض خاص مرتبط با دیالیز را نیز تجربه خواهند کرد.که به انواع حاد (مانند افت فشارخون، کرامپ های عضلانی، سندرم عدم تعادل، تهوع و استفراغ، سردرد، درد قفسه سینه، خارش، واکنشهای حساسیتی و…) و مزمن ( همانند آنمی، پوکی استخوان، عفونت خون(هپاتیت ویروسی B و C، ایدز ، […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر- قسمت …

۲-۲۷-۳- نظریه واکنش به رویدادهای آزاردهندهبه زمانی فکر کنید که اعمال پرخاشگرانه ای از شما سر زده است. آیا به یاد می آورید که آن موقع چه احساسی داشتید؟ آیا احساس پریشانی خاطر، ناآرامی و آشفتگی نکرده اید؟ در این موقعیت ها احتمالاً بعضی از اثرات منفی را تجربه کرده اید که موجب شده است […]