پایان نامه های سری هفدهم

دسته بندی علمی – پژوهشی : تحولات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی با تاکید بر قانون جدید اخذ …

۱-۷ ضرر جسمانی: مصونیت جسمانی شهروندان از هرگونه تعرض در اصل ۲۲ قانون اساسی تضمین گردیده است.[۶] وطبیعی است که در صورت ورود خسارتی به تمامیت جسمانی افراد،‌ عامل آن مکلّف به جبران شود،‌ لطمه به تمامیّت جسمانی ممکن است به جرح، نقص یا قطع عضو، بیماری و از کارافتادگی دائم یا موقت و یا مرگ […]

پایان نامه های سری هفدهم

تحولات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی با تاکید بر قانون جدید اخذ جرایم- …

اولین سانحه رانندگی در ایران در سال ۱۳۰۵ ه.ش هنگامی که درویش خان نوازنده معروف تار در یکی از خیابان های تهران در کالسکه ای سوار بود با اتومبیل تصادف کرد و در اثر آن فوت نمود. این واقعه به نام اولین تصادف در تاریخ رانندگی ایران ثبت شد و با هیاهوی زیادی که ایجاد […]

پایان نامه های سری هفدهم

تحولات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی با تاکید بر قانون جدید اخذ …

خودرویی در خیابان اصلی با سرعت مجاز و مطمئنّه و در مسیر مجاز در حال حرکت است و خودروی دیگری از مسیر فرعی بدون دقّت و توجّه به وضعیت مسیر حرکتی و بدون رعایت حق تقدم (نقص مادّه ۱۳۸ آیین نامه راهنمایی و رانندگی) وارد مسیر اصلی شده و باهم تصادف می کنند در اینجا […]

پایان نامه های سری هفدهم

دسترسی به منابع مقالات : بررسی تطبیقی قوه ی مقننه ایران، عراق و تونس- قسمت ۳

جودیت ان شکلر نشان می دهد که هم نظریه های حقوق طبیعی و هم اثبات گرایی به «قضات اجازه می دهد که باور کنند همواره قاعده ای در جایی وجود دارد که آنها از آن قواعد تبعیت کنند». حقوق طبیعی گرایی و اثبات گرایی حقوقی با همه تفاوت هایشان در یک امر اشتراک دارند و […]

پایان نامه های سری دوازدهم

مقاله علمی با منبع : اماره فراش در حقوق ایران و مصر۹۳- قسمت ۷

د) تفاوت مسأله فقهی (قاعده حقوقی) با قواعد فقه: تفاوت این دو مفهوم در کلیت آن دو است. به عنوان مثال قاعده «لاضرر و لاضررار فی الاسلام» یک حکم کلی است و با این مسأله فقهی که «هرگاه چاه منزل کسی به دیگری خسارت وارد سازد، مالک چاه باید از عهده جبران خسارت برآید» تفاوت […]

پایان نامه های سری دوازدهم

تحقیق دانشگاهی – اماره فراش در حقوق ایران و مصر۹۳- قسمت ۸

خارج از حالت های فوق الذکر ممکن است بحث تحقق نسب در صورتهای دیگر نیز مطرح شود. در این راستا می توان به مدد قانون مدنی آن حالت ها را استخراج نمود. قانون اخیر الذکر در ماده ۱۱۶۴ بیان میدارد: «احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگر […]

پایان نامه های سری دوازدهم

پژوهش – اماره فراش در حقوق ایران و مصر۹۳- قسمت ۹

همانطور که بیان شده است، قانونگذار ایران ده ماه را حداکثر مدت حمل اعلام کرده است که خلاف نظر فقهای امامیه است. یکی از حقوقدانان این احتمال را مطرح کرده است که قانونگذار ایران در این مقرره از حقوق فرانسه و سویس الهام گرفته است؛ زیرا در این کشورها حداقل مدت حمل صدو هشتاد روز […]

پایان نامه های سری دوازدهم

دسته بندی علمی – پژوهشی : اماره فراش در حقوق ایران و مصر۹۳- قسمت ۱۰

۲. نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود؛۳.نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن‌ها تا هر قدر که پایین برود؛۴٫نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات».علاوه بر ماده مذکور قانونگذار در ماده ۱۰۴۶[۲۸] همان قانون قرابت رضاعی را از حیث حرمت نکاح در حکم […]

پایان نامه های سری دوازدهم

فایل – اماره فراش در حقوق ایران و مصر۹۳- قسمت ۶

از مسائلی که در شناخت قاعده حقوقی واجد اهمیت فوقالعادهای است، اوصاف آن است. برای قاعده حقوقی اوصاف ذیل ذکر شده است:الف) کلی بودن: قاعده حقوقی برای افراد و مصادیق خارجی که موضوع قاعده حقوقی هستند، وضع میشود، اما قانونگذار توجهی به ویژگیهای آن افراد و مصادیق ندارد؛ بنابراین فارغ از ویژگیهای شخصی، موضوع قاعده […]

پایان نامه های سری دوازدهم

جستجوی مقالات فارسی – اماره فراش در حقوق ایران و مصر۹۳- قسمت ۲

هدف اصلی و عمده تحقیق بیان مشکلات متعددی است که اجرای این اماره میتواند در جامعه ایجاد کند.این تحقیق در پی آن است که فواید و معایب اجرای این اماره را در جامعه بیان نموده و فواید آنرا با ارایه راهکارهای حقوقی تقویت و معایب را از بین ببرد.پیشینه تحقیقراجع به فراش در آثار متعددی […]