پایان نامه های سری هفدهم

تحقیق دانشگاهی – طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران- قسمت ۱۰

با توجه به سه پرسشنامه ی محقق ساز ارزیابی میزان تعارض سازمانی و پرسشنامه استاندارد سبک های حل تعارض و پرسشنامه تعیین سبک مدیریت تعارضOCCI « مدل اقتضایی تعارض» مدل حل تعارض پایان نامه ی ما به شکل زیر طراحی گردید.شکل ۲-۱ : مدل محقق ساز (مدل ترکیبی حل تعارض- رابینز، تامسون، اقتضایی)فصل سومروش شناسی […]

پایان نامه های سری هفدهم

طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

فهرست جداولعنوان صفحهجدول ۳-۱ : مدل تحلیلی- عملیاتی تحقیق (برگرفته از پرسشنامه های تحقیق) ۴۷جدول ۴-۱ : آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق ۶۱جدول ۴-۲ : نتیجه آزمون کالموگروف – اسمیرنوف ۶۸جدول ۴-۳ : نتایج آزمون یو من ویتنی ۶۹جدول ۴-۴ : نتایج آزمون یو من ویتنی ۷۰جدول ۴-۵ : آمار توصیفی آزمون تحلیل واریانس یک […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

ارزیابی تامین‌کنندگان شرکت صنایع فولاد مازندران با استفاده ازتکنیک‌های MADM- قسمت ۹

۲-۴ نتیجه‌گیری به طور خلاصه در فصل دوم ابتدا به مرور ادبیات و مبانی نظری مرتبط با روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه و شاخص‌های موثر بر تصمیم‌گیری پرداختیم و در ادامه تعدادی از پژوهش‌های و مقالات مشابه انجام گرفته مورد مطالعه قرار گرفت و اطلاعات مورد نظر گردآوری شد و در نهایت تصمیم به استفاده از […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختردوره …

۶-عجم و همکاران(۱۳۹۱)در پژوهشی با عنوان«نقش راهبرد های خود تنظیمی، مهارت های رایانه‌ای و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دیدگاه آنا نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان رویکرد ترکیبی» به این نتیجه رسیدند که بین راهبردهای خود یادگیری زنان و مردان تفاوت وجود نداشته است و دانشجویان دید گاه موافقی نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان […]