پایان نامه های سری هفدهم

طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

فهرست جداولعنوان صفحهجدول ۳-۱ : مدل تحلیلی- عملیاتی تحقیق (برگرفته از پرسشنامه های تحقیق) ۴۷جدول ۴-۱ : آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق ۶۱جدول ۴-۲ : نتیجه آزمون کالموگروف – اسمیرنوف ۶۸جدول ۴-۳ : نتایج آزمون یو من ویتنی ۶۹جدول ۴-۴ : نتایج آزمون یو من ویتنی ۷۰جدول ۴-۵ : آمار توصیفی آزمون تحلیل واریانس یک […]

پایان نامه های سری هفدهم

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر تعدیل گر …

SLF.G5 ۳٫۳۴۰۴ .۹۸۸۵۰ .۹۷۷ ۵) شرکت پخش رازیبیانیه رسالت شرکت پخش رازیما در شرکت پخش رازی، در زمینه تأمین و توزیع داروهای انسانی و کالاهای پزشکی فعالیت نموده و نقش مهمی را در تأمین داروها و کالاهای پزشکی مورد نیاز کشور جمهوری اسلامی ایران ایفاء می کنیم و در این راستا مأموریت های زیر را […]

پایان نامه های سری هفدهم

تحقیق دانشگاهی – طراحی استراتژی تبلیغات مجموعه پاکت- قسمت ۲

جدول ۴-۱۸- خروجی ضریب همبستگی بین کیفیت با عوامل جمعیت شناختی ۱۰۹جدول ۴-۱۹- خروجی ضریب همبستگی بین قیمت با عوامل جمعیت شناختی ۱۱۰شکل ۲-۱ نمودار چرخه عمر محصول ۱۷شکل۲-۲ الگوی M5 34شکل۲-۳ استراتژی انتخاب رسانه، گام به گام ۳۷شکل۲-۴ مراحل مدل آیدا ۴۵مراحل مدل سلسله مراتب اسنادی ۴۶شکل ۲-۶ مراحل مدل سلسله مراتب با درگیری […]

پایان نامه های سری هفدهم

دسترسی متن کامل – بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی- قسمت ۱۴

کندی (۱۹۹۷) معتقد است، توانایی رسانه در انتقال اطلاعات می‌تواندف فرایند تصمیم سازی در خصوص انتخاب یک رسانه از میان همه‌ی رسانه‌ها برای برقراری ارتباط را توضیح دهد. به عنوان مثال تلویزیون و اینترنت به سبب ویژگی بصری‌شان توانایی انتقال اطلاعات بیشتری را نسبت به رادیو دارند. (Newberry)این نظریه مستقیماً پیشنهاد نمی‌دهد که کدام رسانه‌ها […]

پایان نامه های سری دوازدهم

تحقیق دانشگاهی – شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تقویت فرهنگ ‌سازمانی مبتنی بر ارزش ‌های …

میرهاشمی. م.، درویشی. ع.، ناظم. ف.، نظر کارکنان در مورد وضعیت محیط کاری اداری و ابعاد مختلف آن در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، دانش و پژوهش در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان( اصفهان)،شماره ۱۰ و۱۱، ۱۳۸۵میز گرد فرهنگ و تمدن اسلامی، نامه فرهنگ، شماره ۲۱، ۱۳۷۲نبوی. س ع.، انسان مطلوب توسعه یافته از […]

پایان نامه های سری دوازدهم

جستجوی مقالات فارسی – شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تقویت فرهنگ ‌سازمانی مبتنی بر ارزش ‌های …

فصل اولکلیات تحقیقمقدمهدر تعریفی، فرهنگ محضر هویت‌ساز جوامع و مظهر حیات عقلایی آن‌هاست و کلیتی است که از ترکیب خصوصیات و نمادها به وجود آمده و در هر جامعه پدید می‌آید. هسته مرکزی این کلیت و این حیات عقلایی، نگرش خاص موجود در هر جامعه درباره‌ی انسان و حقوق بنیادین اوست.( سلیمی، ۱۳۷۹)به بیان بنیان‌گذار […]

پایان نامه های سری دوازدهم

سایت مقالات فارسی – شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تقویت فرهنگ ‌سازمانی مبتنی بر ارزش …

عبارت است از مجموع‌هایی از ارزش‌ها، نمادها، شعائر و الگوهای رفتاری که علاوه بر تعیین رفتار کارکنان، نقش بسزایی در شکل‌دهی هویت سازمان دارد اجماع عمومی بر این مسئله وجود دارد که فرهنگ‌سازمانی نوعی فلسفه مدیریتی بوده و روشی برای مدیریت سازمان‌ها جهت ارتقاء عملکرد و اثربخشی کلی آن‌ها ایجاد می‌کند همچنین در محیط رقابتی […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری …

برون داد با وجود کاهش درون داد افزایش یابد. برون داد به همان میزان قبلی باشد امّا درون داد کاهش یابد. برون داد کاهش یابد امّا درون به نسبت بسیار بیشتری کاهش یابد(یزدانی و ریاضی،۱۳۹۱). مشخّص است که تمام عوامل مؤثّر در افزایش بهره وری (درونی و بیرونی)، به یک اندازه و در یک زمان […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت …

عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازه ی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروفترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران (۲۰۰۲) ارائه شده است: ((فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته)). طبق این تعریف نیز، عملکرد به دو جزء تقسیم می شود:۱) کارایی […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت …

برای بررسی متغیر اعتماد سرمایه گذاران از سوالات ۱۲ تا ۲۲ پرسشنامه با مقیاس فاصله ای طیف لیکرت استفاده شده است. برای سنجش این متغیر از شاخص های اعتماد بین فردی و اعتماد در سطح شرکت و اطمینان سرمایه گذاران برای یک سرمایه گذاری امن استفاده می شود.بهره وری شرکت هابرای بررسی متغیر بهره وری […]