پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر …

مطالعه ای عمیق در باب شخصیت برند و ویژگی های انسانی که در اثر تجانس و سازگاری مشترک در نظر گرفته می شود، می تو اند به این سازمان ها نشان دهد که وضع موجود آنان به چه صورت است و مشتریان آنان را چگونه ارزیابی می کنند و ضعف و قوت ها به چه […]

پایان نامه های سری هفدهم

مقاله علمی با منبع : بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر تعدیل گر …

دلاور، ع (۱۳۹۲)،”مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی”،چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات رشد. ذوالقدر نسب، م و ذوالقدرنسب ف، م (۱۳۹۲)، “بررسی رابطه برندینگ داخلی با عملکرد برند”، کنفرانس مدیریت و چالشها و راهکارها، صص ۸-۱٫ رحیم نیا، ف و فاطمی، س. ز (۱۳۹۰)، “تأثیر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بر […]

پایان نامه های سری هفدهم

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به …

Heding, T. , Knudtzen, C.F. and Bjerre, M. (2009) , Brand management : research, theory and practice, Routledge, New York, NY. P. 1-260. Heslop, L., Cray, D. and Armenakyan, A. (2010), “ Cue incongruity in wine personality formation and purchasing”. International Journal of Wine Business Research, Vol.22, No.3, pp.288-307. Hong,I. and Cho, H.(2011). “The impact of consumer […]

پایان نامه های سری هفدهم

سایت مقالات فارسی – بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر …

شخصیت برند اشتیاق و هیجان صلاحیت صداقت کمال قوت و استحکام ویژگی شخصیت برون گرایی سازگاری باوجدان روان رنجوری آزادی وفاداری برند وفاداری نگرشی وفاداری رفتاری شکل۲-۲) ساختار ادراکی وفاداری (.(Yi Lin, 2010, p.8۲-۸) چارچوب ارزش ادراکی، رضایت مندی، اعتماد و وفاداریاز مفاهیم بسیار مهمی که در زمینه وفاداری به برند فوق العاده حائز اهمیت […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر تعدیل …

نام و همکاران کیفیت ادراکی را به نوع کالا یا خدمت و ویژگی های شخصی مشتریان وابسته می دانند، همچنین مشتریان ارزش های متفاوتی را در مراحل خرید خدمت یا درحین و بعد از مصرف ادراک می کنند (.(Num & et al, 2011,p.1010 مک دوگل و لوسگو[۲۴] ارزش ادراکی را بصورت مزایایی که مشتریان معتقدند مازاد […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به …

جدول ۴ – ۷) نتایج آزمون مدل به تفکیک زن و مرد ۷۶جدول ۵ – ۱) توصیف متغیرهای تحقیق ۷۹جدول ۵ – ۲) نتایج آزمون مدل به تفکیک زن و مرد ۸۰عنوان صفحهنمودار ۴ – ۱) میله ای متغیر جنسیت پاسخ دهندگان ۶۷نمودار ۴ – ۲) میله ای متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان ۶۸نمودار ۴ – ۳) میله ای متغیر […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر تعدیل گر جنسیت- …

به دلیل افزایش شدت رقابت ، استراتژی شرکت ها از تمرکز صرف بر جذب مشتریان جدید ، به تمرکز بر تامین امنیت و بهبود وفاداری مشتری ، تغییر پیدا کرده است .وقتی مشتریان به فراورده ها و خدمات یک شرکت علاقه مند می شوند ، به تبع این موضوع ، نه تنها حجم خریدشان را […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر …

شخصیت برند بر وفاداری مشتریان تاثیر دارد. تجانس (سازگاری با خود) بر وفاداری مشتریان تاثیر دارد. جنسیت تاثیر شخصیت برند بر وفاداری مشتریان را تعدیل می کند. جنسیت تاثیر تجانس (سازگاری با خود) بر وفاداری مشتریان را تعدیل می کند. ۱-۷) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیقتعرف مفهومی متغیرهای تحقیق به شرح زیر می باشد: […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر تعدیل …

۲-۳) وفاداری مشتریان به نام تجاریتمرکز بر برند بر عکس تمرکز بر بازار یک نگرش داخل به خارج است که برند رایک مرکز فعالیت برای سازمان واستراتژی آن میبیند (امیرخانی و همکاران، ۱۳۹۰، ص۳۹). وفاداری به نام تجاری منعکس کننده مطلوبیت کارکردی محصولات و خدمات می باشد. چالش اصلی در تحقیقی بر روی وفاداری نام […]

پایان نامه های سری هفدهم

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به …

۱-۶) فرضیه های تحقیق ۶۱-۷) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ۹۱-۸) قلمرو تحقیق ۱۰۱-۹) خلاصه تحقیق ۱۱فصل دوم ادبیات و پیشینۀ تحقیق۲-۱)مقدمه ۱۳۲-۲)رضایت و وفاداری به برند ۱۴۲-۳) وفاداری مشتریان به نام تجاری ۱۵۲-۴) وفاداری به فروشگاه ۱۶۲-۵) انواع وفاداری ۱۷۲-۶) ابعاد وفاداری ۱۸۲-۷) ساختار ادراکی وفاداری ۲۰۲-۸) چارچوب ارزش ادراکی، رضایت مندی، اعتماد و وفاداری ۲۱۲-۹) مفهوم برند و تاریخچه شخصیت برند ۲۴۲-۱۰) اجزای برند ۲۶۲-۱۰-۱) شخصیت […]