پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تاثیر بازی ‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات زبان انگلیسی در کودکان ایرانی- …

از طرف دیگر، وانگ (۲۰۱۰) پنج مشکل استفاده از بازی‌های آموزشی در کلاس را به شرح زیر بیان کرده است: آماده سازی یک بازی آموزشی زمان زیادی می‌برد. بازی کردن در کلاس با بی نظمی همراه است. در کتاب‌های زبان از بازی‌های آموزشی استفاده نمی‌شود. تعداد زبان آموزان در هر کلاس زیاد است و این […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تاثیر بازی ‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات زبان انگلیسی در کودکان …

بررسی‌هایی بر روی املای انگلیسی زبان آموزان فارسی زبان به عمل آمده است و در این تحقیقات یک سری از مشکلات نوشتار انگلیسی پدیدار شده است که به صورت‌های زیر می‌باشد (صولتی و همکاران، ۲۰۰۸): در نوشتار بعضی از کلمات انگلیسی، یک یا چند حرف نوشته می‌شود ولی خوانده نمی‌شود. به عنوان مثال: حرفe آخر […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تاثیر بازی ‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات زبان انگلیسی در …

شکل ۳-۴، صفحه‌ی بازی بعد از حدس کلمهفصل اولمقدمهکلیّاتدر سال‌های اخیر، بارها شنیده شده است که قرن اخیر را قرن انفجار اطلاعات می‌نامند. این پدیده ناشی از برقراری ارتباطات وسیع بین اجتماعات مختلف و ملت‌های ساکن اقصی نقاط دنیا می‌باشد. دستیابی به و بهره‌وری از اطلاعات موجود و نتایج تحقیقات و ابداعات دیگران مستلزم توانایی […]

پایان نامه های سری دوازدهم

منابع مقالات علمی : بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفه های تبیلغات بر اساس مدل آیدا …

تاب آوری به عنوان یکی از  سازه های اصلی شخصیت برای فهم انگیزش، هیجان و رفتار مفهوم سازی شده است (بلاک، ۲۰۰۲؛ به نقل از حیدرنیا، ۱۳۹۲، ۲).ورنر و اسمیت (۱۹۹۲؛ به نقل از حیدرنیا، ۱۳۹۲، ۲). تاب آوری را « ساز و کار ذاتی خود اصلاح گری انسان»  می دانند .  افزون بر آن بر […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

جستجوی مقالات فارسی – رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر- …

– اسپنس و همکاران[۱۱۷] (۲۰۱۳) به منظور بررسی اینکه هوش هیجانی و خود یکپارچه سازی پیش بینی کننده مهمی در بهزیستی هیجانی است، ‌پژوهشی را در استرالیا انجام دادند. به این منظور آزمون هوش هیجانی و آزمون خود یکپارچه سازی بر روی ۹۵ دانش آموز توسط میزان پاسخ هایشان برای ۸ تلاش شخصی انجام شد. وی […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر روش تدریس انعکاسی بر مهارت های تفکر انتقادی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دوره …

۳٫تجربه و تماس مستقیم با مطالب درسی : سعی نمایید تا دانش آموزان آنچه را که می خواهند یادبگیرند با آن تماس پیدا نموده و تجربه مستقیم و عملی داشته باشند .۴٫اهداف آموزشی مورد انتظار از دانش آموزان را در آغاز درس برای آنها بازگو نمایید . اهداف باید روشن و متناسب با توانایی دانش […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

پژوهش – بررسی تاثیر روش تدریس انعکاسی بر مهارت های تفکر انتقادی و انگیزه پیشرفت …

جدول ۴-۲۴٫آزمون شفه برای بررسی تفاوت دو گروه آزمایش و گروه کنترل آزمون فرضیه اصلی اول….. …..۸۹جدول ۴-۲۵٫آزمون شفه برای بررسی تفاوت دو گروه آزمایش و گروه کنترل آزمون فرضیه اصلی دوم ..۸۹فهرست نمودارهانمودار ۴-۱: نمودار توزیع فراوانی افراد نمونه برحسب گروه آزمایش و کنترل …………۷۸چکیدههدف این پژوهش بررسی تأثیر روش تدریس انعکاسی بر مهارت […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر روش تدریس انعکاسی بر مهارت های تفکر انتقادی و انگیزه پیشرفت دانش …

۲-۵-۱ تعاریف عملیاتی …………………………….. …………………………………………………۱۰فصل دوم :ادبیات و پیشینه پژوهش۱-۲ مقدمه ……….. …………………………………………………………………………………….۱۳۲-۲تعریف روش ………………………………………….. …………………………………………………………………….۱۳۳-۲تعریف تدریس …………………………………………….. ………………………………………………………………………..۱۳۴-۲تقسیم بندی روش تدریس ………………………….. …………………………………………………………………….۱۳۵-۲ روش تدریس انعکاسی …………………………. ……………………………………………………………….۱۵۶-۲ مفاهیم گوناگون انعکاسی بودن ………………………………………… …………………………………………….۱۶۷-۲جایگاه تفکر انعکاسی در تعلیم و تربیت ………………………………………….. ……………………………….۱۹۸-۲ شیوه‌های تقویت تفکر انعکاسی و ارتقاء اندیشه‌ورزی ……………………………………. …………………۲۰۹-۲ مفهوم تفکر انتقادی […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

متن کامل – اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت …

جدول۴- ۸٫ آزمون مجذور خی انگیزش پیشرفت شاخص ۵/۴ ۲χ ۱۰۳/۰ dfsig نتایج جدول نشان می‌دهد، با درنظر گرفتن مقادیر فراوانی و با توجه به مجذور خی محاسبه شده، مشاهده می‌شود که تفاوت فراوانی‌های ارزشیابی‌های بسیارخوب و‌‌‌ خوب شرکت‌کنندگان برحسب عضویت گروهی«آزمایش و کنترل» در مرحله پس‌آزمون تفاوت معناداری مشاهده می‌شود(P<0.05).بنابراین فرضیه صفر رد شده […]

تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

سایت مقالات فارسی – اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و …

همچنان که ملاحظه می‌شود تعداد بسیار خوب گروه آزمایش در مرحله پس‌آزمون، نسبت به پیش‌آزمون افزایش داشته است. ۴-۲تحلیل آماری فرضیه‌های پژوهش آمار استنباطی بخش اصلی تحلیل آماری را در بر می‌گیرد، در این پژوهش، تأثیر روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر مورد بررسی قرار گرفته است […]