پایان نامه های سری هفدهم

پژوهش – بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی- قسمت ۲

شبکه های اجتماعی رسانه های دهه اخیر و تحول یافته در بستر وب و در خدمت مخاطبان و کاربران هستند که شرایط بسیار پویا و کاملی را برای استفاده کاربران از این رسانه ها فراهم کرده اند.شبکه های اجتماعی گرچه در ویژکی رسانه بودن با رسانه های سنتی مشترک هستند ولی کاربردها و کارکردهای آن […]

پایان نامه های سری دوازدهم

سامانه پژوهشی – بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفه های تبیلغات بر اساس مدل آیدا …

بر طبق نظر والش (۲۰۰۳؛ سادات حسینی، چاری، ۱۳۹۲، ۱۸۶) سومین حوزه اصلی تأثیرگذار در تابآوری خانواده، فرایندهای ارتباطی و حل مسأله است. فرایندهای حل مسئله و ارتباطی میتواند نقش مهمی در تابآوری خانواده داشته باشد. این حوزه شامل سه بعد میباشد:الف) وضوح و شفافیت: قدرت روشن سازی مسأله، مشخص کردن تغییراتی که ممکن است […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفه های تبیلغات بر اساس مدل آیدا با سرسختی روان شناختی …

هدف اصلی بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفههای تبیلغات بر اساس مدل آیدا با سرسختی روان شناختی و تاب آوری در مشتریان شرکت نوشین می باشد.۱-۶-۲- هدف فرعی:هدف فرعی بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفههای تبیلغات (آگاهی، علاقه به محصول، ایجاد تمایل به خرید و اقدام به خرید) بر اساس مدل آیدا با سرسختی روان […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز مراکز وابسته به …

نتایج حاصل از این پژوهش برای پزشکان نیز در ارتباط با تاثیر ˜کیفیت زندگی در درمان و تاثیرات درمانها بر کیفیت زندگی بیماران حائز اهمیت خواهد بود. پزشکان درمی یابند که چگونه می توان علاوه بر نتایج حاصل از درمان به نتایج بهتری در زمینه ی بهبود کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز دست یافت. زیرا […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز مراکز …

در کل آزمون آماری تی مستقل نشان داد که زنان بطور معنی داری در حیطه های کل کیفیت زندگی (۰۰۰۱/۰>P) و حیطه های PCS(005/0>P)، MCS(0001/0>P) و KDCS(003/0>P) نمرات پایین تری داشتند. این یافته مشابه مطالعه ی الجامایح[۹۳] و همکارانش بود که در سال ۲۰۱۱ با هدف بررسی کیفیت زندگی و عوامل دموگرافیکی و بالینی مرتبط با […]

پایان نامه های سری دوازدهم

فایل دانشگاهی – بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز مراکز …

جدول شماره ۳۲ بیانگر کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب میزان پتاسیم سرم واحدهای مورد پژوهش می باشد نشان می دهد که بین کیفیت زندگی و میزان پتاسیم سرم واحدهای مورد پژوهش ارتباط معنی داری وجود ندارد بجز در زیر مقیاس های عملکرد جسمی و عملکرد شناختی که ارتباط […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز مراکز …

۲۶/۸- ۱۵/۲ ۵۲/۱۲- ۰۱/۴- ۸۲/۳- ۰۰۰۱/۰ جدول فوق بیانگر آن است که از بین تمامی عوامل فردی، جسمی و درمانی، در مدل نهایی اثر جنسیت، شغل و شاخص بیماریهای همراه چارلسون پیش بینی کننده ی کیفیت زندگی می باشند. بطوریکه نمونه های با جنسیت مرد در مقابل زنان بطور متوسط ۴۶/۷ نمره ی کیفیت زندگی […]

پایان نامه های سری دوازدهم

جستجوی مقالات فارسی – بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز …

واحدهای پژوهش در این مطالعه را بیماران مبتلا به بیماری مرحله ی پایانی کلیه و تحت همودیالیز در مراکز دیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان تشکیل می دادند که طبق گزارش بیمار دارای ملیت ایرانی، حداقل سن ۱۸ سال تمام، سواد خواندن نوشتن، سابقه حداقل ۳ ماه همودیالیز ، دسترسی […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز …

ذکر تمامی منابع و ماخذ استفاده شده در تحقیق و حفظ امانتداری. . قرار دادن نتایج پژوهش در اختیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و محیط های پژوهش. محدودیت های پژوهش:– علی رغم تلاش محقق در کنترل شرایط نمونه گیری و اقدام به گردآوری داده ها در زمان حداقل خستگی و ضعف جسمی بیماران و وجود […]

پایان نامه های سری دوازدهم

سایت مقالات فارسی – بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز مراکز وابسته …

از دیدگاه بعد اجتماعی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، تغییر در وضعیت سلامت فرد می تواند منجر به اختلال در تعامل اجتماعی وی گردد. دو بعد ابتدایی تعامل اجتماعی که در سلامت و بیماری مطرح هستند شامل تعامل اجتماعی و حمایت اجتماعی هستند. تعامل اجتماعی به وجود و یا کیفیت ارتباط اجتماعی اشاره می کند. […]