عمران

دانلود پایان نامه ارشد :تدوین مدلی برای کاربرد در برآورد خسارت …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران 

گرایش :  سازه های هیدرولیکی

عنوان : تدوین مدلی برای کاربرد در برآورد خسارت کاویتاسیون در سرریزهای روگذر سدها 

(بیشتر…)

توسط admins، قبل
عمران

دانلود پایان نامه ارشد :تدوین مدلی برای کاربرد در برآورد خسارت …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران 

گرایش :  سازه های هیدرولیکی

عنوان : تدوین مدلی برای کاربرد در برآورد خسارت کاویتاسیون در سرریزهای روگذر سدها 

(بیشتر…)

توسط مدیر سایت، قبل
عمران

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی آزمایشگاهی تاثیر عرض و ارتفاع …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران 

عنوان : بررسی آزمایشگاهی تاثیر عرض و ارتفاع زبری­های ممتد مثلثی شکل بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه­های آرامش افقی

(بیشتر…)

توسط admins، قبل
عمران

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی آزمایشگاهی تاثیر عرض و ارتفاع …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران 

عنوان : بررسی آزمایشگاهی تاثیر عرض و ارتفاع زبری­های ممتد مثلثی شکل بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه­های آرامش افقی

(بیشتر…)

توسط مدیر سایت، قبل